Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1.stupni základní školy
Název práce v češtině: Prvky teorie grafů v učivu matematiky na 1.stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Concepts from graph theory in primary school mathematics curriculum
Klíčová slova: matematika, teorie grafů, vrchol grafu, stupeň vrcholu grafu, hrana grafu, problém dvou barev, dítě mladšího školního věku
Klíčová slova anglicky: mathematics, graph theory, graph vertex, degree of graph vertex, edge of graph, problem of two colours, child of primary school
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
studium odborné literatury
vymezení teoretického základu práce
tvorba kaskády úloh různé obtížnosti
příprava pracovních listů
příprava a analýza předexperimentu
realizace a komparativní analýza
sebereflexe celého průběhu práce
závěry a výhledy do budoucnosti
Seznam odborné literatury
NEČAS, J. Grafy a jejich použití. SNTL. Praha 1978
MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum. Praha 2009
HEJNÝ, M., JIROTKOVÁ, D., SLEZÁKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, J. Matematika - učebnice pro základní školy (1. - 5. ročník), Fraus. Plzeň 2007 - 2011
Předběžná náplň práce
Po prostudování odborné literatury student vymezí teoretický základ práce. Připraví sérii úloh různéobtížnosti, které budou použíty k diagnostice schopnosti žáka 1.stupně základní školy pracovat s grafem orientovaným, neorientovaným i ohodnoceným.
Ve druhé části propojí student některé části teorie grafů s problémem dvou barev a poukáže na přítomnost matematiky ve výtvarném prostředí. V závěru se bude student věnovat užití teorie grafu v nestandardních aplikačních úlohách. Realizuje experimenty a jejich výsledky vyhodnotí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student defines the theoretical background of her work on basis of study professional literature. Student prepares a graded series of problems of different levels (of difficulty) that could be used for diagnosis of young pupil´s ability to work with oriented graph,
non-oriented graph, and evaluated graph. In the second part, student connects some parts of graph theory with the problem of two colours, and she points out the presence of mathematics in the visual art. Finally, student investigates the use of graph theory in non-standard application tasks. Student realises experiments, and she evaluates its results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK