Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti aplikace současných kurátorských přístupů na výstavy studentské a dětské tvorby
Název práce v češtině: Možnosti aplikace současných kurátorských přístupů na výstavy studentské a dětské tvorby
Název v anglickém jazyce: Means of applying contemporary curatorial approaches to exhibiting children and student's art
Klíčová slova: kurátor, současné kurátorské přístupy, současné přístupy k prezentaci umění, alternativní výstavní instituce, výstavy dětské a studentské tvorby, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: curator, contemporary curatorial approaches, contemporary approaches to exhibiting art, alternative exhibition institutions, exhibitions of children and student´s art, art education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 05.12.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Bc. Karina Kottová, M.A.
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce sledující vývoj a současné trendy v kurátorských přístupech především s ohledem na výstavy dětské a studentské tvorby u nás i v zahraničí (především v galerijním kontextu) bude doplněna možnostmi aplikace těchto přístupů do školního prostředí a návrhy pro pedagogy, jakým způsobem mohou s pracemi vytvořenými během školní výuky zacházet a dále je prezentovat. Součástí práce bude případová studie, výstava v prostředí vybrané školy.
Seznam odborné literatury
Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea / Ed. Alexandra Brabcová, JUKO ; Nadace Open Society Fund, Praha, 2003, ISBN 80-86213-28-5
DĚTI, mládež,…a muzea. II. - sborník příspěvků z konference 3.-5.1999. Moravské zemské muzeum, Brno 2000
FORTNEY, Kim: An Alliance of Spirit: Museum & School Partnerships. Washington 2010
HORÁČEK, Radek: Galerijní animace a zprostředkování umění: poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1998. ISBN 80-7204-084-7
HOLLEIN, Hans - KOSUTH, Joseph - PANZA, Giuseppe: New Museology: Museums and alternative exhibition spaces. London 1991
HYNDRÁKOVÁ, Františka (ed.): Spolupráce muzeí a galerií se školami a mládeží. Praha 1986
KAVANAGH, Gaynor (ed.): A Bibliography for History, History Curatorship and Museums. Aldershot 1996
MILES, R. S.: The Design of Educational Exhibits. Second Edition. London 2001
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ: Muzeum a škola. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20. – 21. března 2007. Zlín 2007
NEWHOUSE, Victoria: Art and the Power of Placement. New York 2005
O´DOHERTY, Brian: Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, London 1999
PLÁNKA, Ivan: Sborník: Acta musealia - sborník z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea 8.-9. března 2005. Zlín 2005
POLÁKOVÁ, Zdeňka: Inspirace muzejní pedagogiky 1. Brno 2010
SCHUBERT, Karsten: The Curator´s Egg: The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day. London 2002.
SÝROVÁ (ed.): Sborník: Děti, mládež,…a muzea? II. - sborník příspěvků z konference 3.-5.1999. Brno 2000
ŠPÉT, Jiří (ed.): Problémy spolupráce muzí se školami. Praha 1968
TURKOVÁ, Jana, Bartůšek, Václav: O problematice spolupráce muzeí a galerií se školami a mládeží. Praha 1981
WITTEBORG, Lothar P.: Good Show! A Practical Guide for Temporary Exhibitions. Second Edition.Washington 1991
BURNHAM, Rika (ed.): Teaching in the art Musem. Interpretation as Experience. Los Angeles 2011
Předběžná náplň práce
Zkoumání současných kurátorských přístupů a přístupů k prezentaci umění. Zkoumání charakteru tuzemských i zahraničních prezentací dětských a studentských výtvarných prací. Možnosti aplikace současných kurátorských přístupů na výstavy studentské a dětské tvorby. Realizace možného přístupu k výstavě studentských prací v prostředí vybrané školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Assessing the character of contemporary curatorial approaches and contemporary approaches to exhibiting art. Assessing the character of czech and foreign exhibitions of children and student´s art. The means of applying contemporary curatorial approaches to exhibiting children and student´s artworks. Case-study showing a possible approach to exhibiting particular works by children and students in a selected school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK