Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativy povolovacího režimu provádění staveb
Název práce v češtině: Alternativy povolovacího režimu provádění staveb
Název v anglickém jazyce: Alternatives to the regime of permission for construction work
Klíčová slova: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY; ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ; STAVEBNÍ ZÁKON.
Klíčová slova anglicky: THE PUBLIC LAW CONTRACT ON REALIZATION OF THE STRUCTURE; THE SUMMARY BUILDING PERMIT PROCEEDINGS; THE BUILDING ACT.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 11:00
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je analýza institutu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a institutu zkráceného stavebního řízení. Jedná se o instituty na úseku stavebního řádu nově zavedené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") s účinností od 1.1.2007. Tyto instituty jsou alternativy povolovacího režimu provádění staveb a nahrazují za splnění všech zákonných podmínek v celém rozsahu stavební povolení. Právní úprava veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je obsažena v § 116 stavebního zákona a prováděcí vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přičemž se subsidiárně použije úprava veřejnoprávních smluv obsažená v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Právní úprava zkráceného stavebního řízení je obsažena v § 117 stavebního zákona a vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Dále náplň práce tvoří přiblížení návrhu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jež se v současné době nachází v legislativním procesu, a jejímž hlavním cílem je upřesnění a vyjasnění dosud kusé právní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The content of the thesis is to analyze the legal regulation of the public law contract on realization of the structure, which can be concluded under the Section 116 of the Building Act with the approval of the respective authorities between the building office and the developer and the summary building permit proceedings under the Section 117 of the Building Act, which consists in a concluded contract on making a check of the design documentation for the structure between the developer and an authorized inspector. The both institutes (ie., the public law contract on realization of the structure and the summary building permit proceedings) are capable to replace the building permit. The content of the thesis is to point out shortcomings in the current legislation in connection with the proposed amendment to the Building Act. The main goal of the proposed amendment to the Building Act is unclear the provisions of the Building Act connected with these alternatives to the classical building permit proceeding and to realize fully its functions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK