Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná rodina s předškolním dítětem se zaměřením na roli otce
Název práce v češtině: Současná rodina s předškolním dítětem se zaměřením na roli otce
Název v anglickém jazyce: Current family with a preschool child with a focus on the father's role
Klíčová slova: role otce v rodině, současná rodina, role matky v rodině
Klíčová slova anglicky: father's role in family, family in present day, mather's role in family
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 05.12.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je současná rodina předškolního dítěte, s důrazem na roli muže v této rodině - Účastní se výchovy dítěte? Jaké jsou ve vztahu k dítěti jeho povinnosti? Jak muž zná své dítě, co o něm ví? Jak se podílí na chodu domácnosti?

Teoretická část diplomové práce shromáždí poznatky odborné literatury v oblasti problematiky současné rodiny a jejích změn, problematiku genderu, resp. genderových stereotypů apod.

Empirická část práce bude sledovat dvě roviny.Jednak za použití metod kvalitativního výzkumu (rozhovorů, nedokončených vět, volných výpovědí, narativních technik) přispěje k popisu života rodin s předškolním dítětem, se zvláštním důrazem na popis role mužů v současné rodině, v životě dítěte. Ve druhé rovině bude zmapováno, jaké je zapojení otců do péče o dítě v kontextech mateřské školy (kolik otců vodí či vyzvedává dítě z MŠ, kolik otců se pravidelně účastní akcí MŠ) a jaké jsou, respektive mohou být možnosti, či konkrétní kroky MŠ ve snaze zapojit otce do péče o dítě v kontextu MŠ (což může přesáhnout i do rodinného způsobu života).
Seznam odborné literatury
Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí.
Helus, Z.: Sociální psychologie pro děti.
Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha, 1993
Janošová, J.: Chlapecká a dívčí identita.
Matějček, Z.: Ostatní dětí smějí všechno.
Sobotková, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001
Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1999
Singly, F.de. Sociologie současné rodiny, Praha, Portál 1999
diplomové práce (Hana Prančlová, Lenka Heissová, Marie Koťátková,...)

Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je současná rodina předškolního dítěte, s důrazem na roli muže v této rodině - Účastní se výchovy dítěte? Jaké jsou ve vztahu k dítěti jeho povinnosti? Jak muž zná své dítě, co o něm ví? Jak se podílí na chodu domácnosti?

Teoretická část diplomové práce shromáždí poznatky odborné literatury v oblasti problematiky současné rodiny a jejích změn, problematiku genderu, resp. genderových stereotypů apod.

Empirická část práce bude sledovat dvě roviny.Jednak za použití metod kvalitativního výzkumu (rozhovorů, nedokončených vět, volných výpovědí, narativních technik) přispěje k popisu života rodin s předškolním dítětem, se zvláštním důrazem na popis role mužů v současné rodině, v životě dítěte. Ve druhé rovině bude zmapováno, jaké je zapojení otců do péče o dítě v kontextech mateřské školy (kolik otců vodí či vyzvedává dítě z MŠ, kolik otců se pravidelně účastní akcí MŠ) a jaké jsou, respektive mohou být možnosti, či konkrétní kroky MŠ ve snaze zapojit otce do péče o dítě v kontextu MŠ (což může přesáhnout i do rodinného způsobu života).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK