Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti zařazení dětí mladších tří let do mateřských škol v mělnickém regionu
Název práce v češtině: Možnosti zařazení dětí mladších tří let do mateřských škol v mělnickém regionu
Název v anglickém jazyce: Options to include children under three years to nursery schools in the Mělník region
Klíčová slova: děti předškolního věku, specifické zvláštnosti dětí mladších tří let, výchova a vzdělávání dětí do tří let, adaptace, zralost, podmínky přijetí do mateřských škol, raná péče, předškolní vzdělávání, rodiče, učitelka mateřské školy
Klíčová slova anglicky: preschool children, peculiarities of children under three years age, upbringing and education of children under three years age, adaptation, maturity, conditions of admission to nursery schools, early care, preschool education, parents, nursery school teacher
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2011
Datum zadání: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat analýzou podmínek zařazování dětí mladších tří let do mateřských škol v mělnickém regionu.

Teoretická část bude věnována obecným informacím o legislativních podmínkách možnosti zařazení dětí mladších tří let do mateřských škol, dále potřebám a specifickým zvláštnostem dětí do tří let.

V praktické části bude realizováno výzkumné šetření v mateřských školách - metodou rozhovorů s učitelkami a ředitelkami mateřských škol, které se vyjadřují k problematice adaptace dětí mladší tří let. Podstatnou výzkumnou částí bude kazuistika a roční pozorování dětí do tří let zařazených v mateřské škole.

Cílem diplomové práce bude hledání odpovědí, zda a za jakých podmínek lze vzdělávat v mateřské škole děti mladší tří let (integrace dvouletých dětí do běžných tříd mateřské školy, vytvoření jeselské třídy v mateřské škole atd.)
Seznam odborné literatury
BAĎURÍKOVÁ, ZUZANA. Inštitucionálna výchova a vzdelavanie detí od narodenia do troch rokov v európskom kontexte. Predškolská výchova. 2010/2011, roč. 65(č. 3), 1-12.
BĚLINOVÁ, L. a kol. Metodika výchovné práce v jeslích a mateřských školách. Praha, SNP 1986.
GAVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
KUCHAŘOVÁ, V. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009.
MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
MATĚJČEK, Z. Prvních 6let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada, 2005.
MATĚJČEK, Z. Mýtus prvních tří let. Československá psychologie. 2002, roč. 46(č. 4), 347-357.
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON 1993.
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha : Grada, 2008.
OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002.
PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999.
ŠULOVÁ L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010.
Klíč k jeslím
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, VÚP, Praha 2004
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá věkovou kategorií dětí do tří let a jejich možnostmi přijetí do mateřských škol v tomto regionu. Práce shrnuje obecně všechny dosavadní poznatky o tom, zda je děti tohoto věku možné zařadit do předškolních institucí a za jakých podmínek. Práce se zabývá zajištěním péče, výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let, celkovou připraveností mateřských škol v tomto ohledu a stanovisky pedagogické veřejnosti.
Teoretická část se podrobně věnuje legislativním podmínkám zařazení dětí mladších tří let do předškolních zařízení, popisuje a charakterizuje vývoj dítěte mezi druhým a třetím rokem života, zabývá se specifickými zvláštnostmi těchto dětí, jejich adaptací a popisuje možnosti přijetí samotnými mateřskými školami. Zkoumá tuto možnost jak z hlediska sociálních potřeb rodiny, tak i se zřetelem na školskou legislativu. Práce nabízí v této oblasti i parciální mezinárodní náhled. V praktické části bylo realizováno výzkumné šetření v mateřských školách metodou rozhovorů s ředitelkami a vedoucími učitelkami, které se vyjadřují k celkové problematice i konkrétním aspektům, jako je přijímání, adaptace, výchova a vzdělávání dětí mladších tří let. Cílem bylo zmapování konkrétních názorů a postojů regionálních mateřských škol s konkrétními zkušenostmi s touto věkovou kategorií. Podstatnou částí je kazuistika a roční pozorování dvou dětí mladších tří let zařazených v mateřské škole. Z výzkumného šetření vyplynulo, že mnoho škol v mělnickém regionu, se vzhledem k jejich přeplněnosti, stále nesetkalo s touto věkovou kategorií, nemají s nimi zkušenosti a především s odvoláním na historické aspekty, tyto děti odmítají. Též z hledisek legislativních a tím nevytvořených podmínek pro vzdělávání dětí do tří let, je přijímání těchto dětí do mateřských škol velmi ztížené. Naproti tomu školy, které již s touto věkovou kategorií zkušenost mají, jsou benevolentnější, přizpůsobují se a hledají v rámci zákonů svá řešení. Závěrem je v diplomové práci popsán návrh možných řešení pro zařazování dětí mladších tří let do mateřských škol i s ohledem na legislativní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the age category of children which are under three years old and their potential to be accepted to nursery schools in this region. The thesis generally summarizes all the current knowledge about that if is it possible to place the children of this age into pre-school institutions and under what conditions. Thesis also deals with providing care, upbringing and education of children under three years, the overall readiness of kindergartens to fulfill those demands and also opinions of pedagogical public. In the theoretical part the author explains legislative requirements of accepting the children under three years into nursery schools. The author also describes and characterizes the child development between second and third year of life. The thesis deals with the specific peculiarities of these children their adaptation and describes their possibilities to be accepted by kindergartens. The author looks into the possibility to be accepted in conditions of social needs of families and also in terms of education legislation. The thesis in this part offers both partial and also international overview. In the practical part of the thesis the author carried out a research in kindergartens through interviews with the school principal and leading teachers to express their opinions on a lot of stuff. Such as hiring the new staff, adaptation of children, education and upbringing the children under three years of age. The aim of the practical part was to find out the specific opinions and attitudes of local kindergartens which have particular experience in this age category. The substantial part of the thesis is casuistry and annual observation of two children under three years which were accepted to kindergarten. The author found out that due to the overcrowding, many schools in the Mělník region did not accept any children in this age category yet. So that means due to overcrowded kindergartens, these children are likely to be rejected. Accepting the children under three years is also difficult due to bad legislation which contributes to other aspects. On other hand, the schools that already have experience with this age catogery are benevolent and tries to adapt and look into the laws to find their solution. By the end of the diploma thesis the author describes the design of possible solutions for the inclusion of children under three years in kindergartens with regard to legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK