Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Název práce v češtině: Akulturace imigrantek na české kulturní prostředí na příkladu imigrantek z Ukrajiny a arabských zemí
Název v anglickém jazyce: Acculturation of the immigrant women the case of women immigrants from Ukraine and Arab countries
Klíčová slova: akulturace, kultura, gender, Ukrajinky, ženy z arabských zemí
Klíčová slova anglicky: acculturation, culture, gender, Ukrainian women, women from Arab countries
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá procesem akulturace, tedy adaptace na jiné kulturní prostředí než se jedinec narodil, imigrantek na české kulturní prostředí. Tento proces je stejně jako další fáze mezinárodní migrace genderově podmíněn, tedy ovlivněn tím, jaké společnost přisuzuje ženám a mužům role, normy a vzorce chování. Odborníci prokázali, že ženy prožívají akulturaci jinak než muži. Kvůli jejich reprodukčníroli jsou považovány za nositelky a ochranitelky kulturní identity imigrantské skupiny a očekává se od nich, že kulturní hodnoty předají dalším generacím. Proces akulturace byl hodnocen na základě teorie stresu ajehozvládání. Pro kvalitativní výzkum byly zvoleny dvě skupiny imigrantek, ženy z Ukrajiny a arabských zemí. Hlavním cílem práce zjistit, zda respondentky z těchto zemízažívají akulturační stres při adaptaci na nové kulturní prostředí a jak se jim daří tento stres redukovat a také co akulturaci u imigrantek v českém prostředí ovlivňuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis examines the acculturation process of women immigrant to Czech cultural environment. Acculturation can be defined as adaptation to cultural environment other than the individual was born in. Just like the other phases of international migration, this process is gendered, i.e. influenced by roles, norms and patterns of behavior assigned to women and men by society. Experts have shown that women experience acculturation differently than men. Due to their reproductive role they are considered to be carriers and protectors of immigrant groups' cultural identity and are expected to transmit cultural values to the future generations. The acculturation process' assessment was based on theory of stress and coping. For qualitative research, two groups of immigrant women, from Ukraine and Arab countries, were selected. The main objective of this work was to determine whether the respondents from these countries were experiencing acculturative stress during their adaptation to new cultural environments, how they coped with this stress and also what influenced their acculturation in Czech environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK