Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Japonsko-Mexický typ demografické revoluce – zhodnocení průběhu v Japonsku a Mexiku
Název práce v češtině: Japonsko-Mexický typ demografické revoluce – zhodnocení průběhu v Japonsku a Mexiku
Název v anglickém jazyce: Japan-Mexico type of demographic revolution – evaluation of development in Japan and Mexico
Klíčová slova: demografická revoluce, japonsko-mexický typ demografické revoluce, průběh demografické revoluce v rozvojových zemích, Japonsko, Mexiko
Klíčová slova anglicky: demographic revolution, japan-mexico type of demographic revolution, course of demographic revolution in developing countries, Japan, Mexico
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se pokusí o zhodnocení průběhu demografické revoluce v Japonsku a Mexiku pomocí ukazatelů úmrtnosti a plodnosti s cílem nalezení podobností a rozdílů v obou zmíněných státech. Součástí práce bude také diskuze, založená na dosažených výsledcích analýzy, týkající se korektnosti označení 3. typu demografické revoluce (vztahujícího se k vývoji v rozvojových zemích) jako "Japonsko-Mexického".
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis tries to evaluate the history of process of the demographic revolution in Japan and Mexico through the mortality and fertility rate indicators aimed at finding similarities and differences in both mentioned states. This thesis also contains the discussion based on the analyses results applied to correctness of the designation of the third type of the demographic revolution (related to the progression in the developing countries) as „Japan-Mexico“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK