Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání právní úpravy odpovědnosti za škodu v českém a rakouském občanském právu
Název práce v češtině: Srovnání právní úpravy odpovědnosti za škodu v českém a rakouském občanském právu
Název v anglickém jazyce: Comparison of the legislation of liability for damage in the Czech and Austrian civil law
Klíčová slova: odpovědnost za škodu, občanské právo, náhrada škody
Klíčová slova anglicky: damage liability,civil law, compensation for damage
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2011
Datum zadání: 01.12.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 12:00
Místo konání obhajoby: v m.č.139
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je „Srovnání právní úpravy odpovědnosti za
škodu v českém a rakouském občanském právu“. Cílem této diplomové práce je
poskytnout základní přehled o daném tématu a upozornit na hlavní rozdíly a podobnosti
v českém a rakouském občanském právu upravujícím odpovědnost za škodu.
Těžiště práce leží ve srovnání mimosmluvní odpovědnosti za škodu,
tzn. náhrada škody z protizákonného jednání (deliktní právo) a objektivní odpovědnosti.
Práce má dokázat, zda úprava občanskoprávní odpovědnosti za škodu
v tradičním rakouském zákoníku – Všeobecném občanském zákoníku (dále jen
„ABGB“) – je podobná právní úpravě v českém zákoníku a zda ABGB také byl
inspirací pro nový český občanský zákoník.
Diplomová práce se skládá ze šesti hlavních kapitol, přičemž jádro práce je
možno nalézt ve druhé, čtvrté a páté kapitole.
První kapitola popisuje historický vývoj civilního práva v Rakousku a v Česku.
Druhá kapitola se zaměřuje především na vymezení základních pojmů jako je
„odpovědnost za škodu“ a „náhrada škody“ a předpoklady jejich vzniku. V této kapitole
jsou popsány nejdůležitější rozdíly a je rovněž poukázáno na podobnosti obou zákoníků
v oblasti pojmosloví a předpokladů odpovědnosti za škodu.
Ve třetí kapitole je popsáno systematické zařazení odpovědnosti za škodu
v ABGB a v českém zákoníku a porovnání výhod a nevýhod zařazení v obou kodexech.
Čtvrtá kapitol podává přehled o běhu promlčení (o subjektivní stejně jako
o objektivní promlčecí době) v souvislosti s nároky na náhradu škody.
Pátá kapitola se věnuje zvláštním odpovědnostem upraveným v ABGB
a posuzuje tyto odpovědnosti v rámci českého občanského práva.
V šesté kapitole je pak poukázáno na to, zda shledal nový občanský zákoník
inspiraci v úpravě odpovědnosti za škodu v ABGB a zda tím budou odstraněny aktuální
vady a nesystematické ustanovení v českém odpovědnostním právu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this Master’s degree thesis is “Comparison of the legislation of
the damage liability in the Czech and Austrian civil law”. The purpose of the thesis is to
give the general summary of the topic and to point out the main differences and
similarities in the area of damage liability in the Czech and Austrian civil law.
The core of the thesis consists in the comparison of the tort liability, i.e. damage
liability arising from the illegal act (tort law) and the strict liability.
The thesis should also verify, if the legislation of the damage liability in the
traditional Austrian Code – Civil Code of Austria – is similar to the legislation in the
Civil Code of the Czech Republic and if the Civil Code of Austria was an inspiration for
the new Czech Civil Code.
The thesis is composed of six chapters, the core could be found in the chapter
two, four and five.
Chapter One is a historical introduction and it describes the evolution of the civil
law in the Austrian and Czech area.
Chapter two is focused on the basic terminology and the key terms such
as “damage liability” and “damages” and the constitution conditions of the damage
liability as well as damages. The chapter gives a description of the main differences
and similarities in the terminology in the both Codes.
Chapter three examines the systematic structure of the damage liability in the
Civil Code of Austria and in the Czech Civil code and compares the advantages
and disadvantages of each structure.
Chapter four concentrates on problems of limitation of the claim to damages
(both subjective and objective limitation of time).
Chapter five provides the description of the special damage liabilities enacted
by the Code Civil of Austria on the background of the Czech civil law.
Chapter six illustrates the level in which the process of the legislation of the
damage liability in the new Czech Civil Code was inspired by the legislation in the Civil
Code of Austria and investigates the elimination of the imperfection and unsystematic
structure in the Czech liability law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK