Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza hustoty lesních porostů s využitím texturálních příznaků snímků vysokého prostorového rozlišení a dat leteckého laserového skenování
Název práce v češtině: Analýza hustoty lesních porostů s využitím texturálních příznaků snímků vysokého prostorového rozlišení a dat leteckého laserového skenování
Název v anglickém jazyce: Analysis of forest canopy density based on textural features of hight resolution imagery and airborne laser scanning data
Klíčová slova: hustota lesních porostů, textura, letecké laserové skenování, družicové snímky velmi vysokého prostorového rozlišení
Klíčová slova anglicky: forest canopy density, texture, airborne laser scanning, very high spatial resolution imagery
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2012
Oponenti: Ing. Filip Hájek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je navrhnout postup stanovení hustoty lesních porostů, a to na základě texturálních příznaků optických dat vysokého prostorového rozlišení a jejich kombinace s informací o počtu odrazů dat leteckého laserového skenování (LLS). Hustotou lesního porostu se v tomto případě rozumí jeho zapojenost.
Primárním datovým zdrojem budou panchromatické snímky World-View s rozlišením 0,5 m pořízené v říjnu 2010. Jako doplňující zdroj informace budou využita data LLS pořízená na jaře roku 2011. Vytvořená metodika bude testována v modelovém území jehličnatého porostu v oblasti Šumavy (Březník) zasaženého kůrovcovou kalamitou. Pro ověření získaných výsledků a určení jejich přesnosti bude na reprezentativních místech provedeno pozemní šetření. Výstupem práce bude mapa hustoty porostů v zájmové oblasti. Studentka provede diskusi navržené metodiky, zhodnotí přesnost klasifikace panchromatických dat s využitím textury a porovná, jak se tato přesnost změnila po přidání informací z dat LLS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK