Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou
Název práce v češtině: Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou
Název v anglickém jazyce: Tick-borne encephalitis risk assessment based on classification of vegetation from remote sensing data
Klíčová slova: LANDSAT, klasifikace, vegetace, klíšťová encefalitida
Klíčová slova anglicky: LANDSAT, classification, vegetation, tick-borne encephalitis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Základem pro určování míst výskytu klíštěte je znalost vegetačního pokryvu, na jehož různé typy se Ixodes Ricinus váže, přičemž záleží spíše na struktuře porostu, nežli na syntaxonomickém složení. Cílem diplomové práce bude provést klasifikaci modelových území v časových horizontech 1998 – 2002 a 2006 – 2010 do devíti lesních tříd daných předchozími studiemi, a to strukturně homogenní smrkové kultury, strukturně a druhově heterogenní jehličnaté porosty, smíšené porosty, většinou vysoké (kmenoviny) a s převahou jehličnanů, listnaté křoviny s drobným zrnem porostní mozaiky, smíšené porosty, většinou nízké (mlází a tyčoviny) a s převahou listnáčů, strukturně silně heterogenní mladé listnaté porosty a porostní rozhraní (ekotony), strukturně homogenní listnaté tyčoviny, strukturně homogenní listnaté kmenoviny, strukturně heterogenní listnaté kmenoviny.
Pro klasifikaci budou použita data LANDSAT 5, popř. jiná dostupná družicová data vhodná pro mapování s celonárodním pokrytím, ale prostorovým rozlišením dostatečným pro uvedený stupeň podrobnosti klasifikace (např. SPOT). V rámci diplomové práce budou řešeny následující dílčí problémy:
1. Vliv převzorkování scén LANDSAT kubickou konvolucí na výsledek klasifikace
2. Tvorba masky lesa z družicových dat a její verifikace s využitím ortofot, dat ZABAGED, popř. databáze ÚHÚL
3. Definice trénovacích a kontrolních ploch terénním šetřením
4. Volba a definice klasifikátoru
5. Přenositelnost klasifikátoru na jinou scénu
6. Verifikace výsledků klasifikace a vyhodnocení změny mezi časovými horizonty
Diplomová práce vzniká v rámci projektu „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“, který je pokračováním výzkumu řešeného za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky, konkrétně projektů „Využití družicových dat pro prognózu výskytu klíštěte Ixodes Ricinus jako základ prevence jím přenášených chorob z let 1993 – 1995“ a „Predikce míst zvýšeného rizika napadení klíštětem Ixodes Ricinus a nákazy klíšťovou encefalitidou na území Čech z let 1997 – 1999.“
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK