Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny odtokového režimu v oblasti Šumavy
Název práce v češtině: Změny odtokového režimu v oblasti Šumavy
Název v anglickém jazyce: Runoff Changes in the Šumava/Bohemian Forest Region
Klíčová slova: disturbance, Mann - Kendall test, odtok, průtok, součtové čáry, srážky, Šumava, změny
Klíčová slova anglicky: distrubance, Mann - Kendall test, runoff, discharge, mass curves, precipitation, Šumava, changes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 26.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: RNDr. Václav Královec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zahrnovat rešeršní a aplikační část. Rešeršní část bude věnována metodice hodnocení změn odtokového režimu a možným příčinám změn odtokového režimu v oblasti Šumavy (antropogenní vlivy - změny hydrografické sítě, nádrže, odvodnění, změny ve využití krajiny, disturbance - lesní a větrné kalamity, požáry, klimatický vývoj - změny, povodně - výskyt). Časové a prostorové hledisko. V aplikační části bude provedena analýza trendu srážko-odtokového režimu pro dlouhodobé časové řady vybraných odtokových charakteristik pro vybrané vodoměrné stanice (povodí horní Otavy, Ostružné, Volyňky a horní Blanice).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK