Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích
Název práce v češtině: Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích
Název v anglickém jazyce: Rights to foreign property in energy sector
Klíčová slova: práva k cizím nemovitostem, věcná břemena, energetika
Klíčová slova anglicky: rights to foreign property, easements, energy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2011
Datum zadání: 12.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.01.2013 08:30
Místo konání obhajoby: 3.patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2013
Oponenti: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích (energetice, plynárenství a teplárenství) mají zásadní význam pro bezproblémové fungování síťové infrastruktury a zajištění dodávky energie pro všechny zájemce. Představují veřejnoprávní oprávnění, která jsou založena na základě zákona a ve veřejném zájmu.
Cílem diplomové práce je zhodnocení současné i předchozí právní úpravy problematiky práv k cizím nemovitostem v souvislosti s výstavbou energetické síťové infrastruktury. Tato práce se zaměřila zejména na úpravu v českém národním právu. Pro porovnání je zařazena kapitola o recentní právní úpravě dané problematiky na Slovensku.
První část této práce se zabývá obecně pojmem a funkcí práv k cizím nemovitostem, zejména institutem věcných břemen. Následují kapitoly věnované vývoji právní úpravy do roku 1989 a změnám po roce 1989. Důležitá jsou přechodná ustanovení energetických zákonů, která stanoví, že oprávnění k cizím nemovitostem, ochranná a bezpečnostní pásma vzniklá před účinností zákona, zůstávají zachována. Vzhledem k propojenosti tématu se soukromoprávním institutem věcných břemen je v diplomové práci zahrnut také vývoj úpravy věcných břemen v občanském zákoníku.
Největší část této práce je věnována platnému energetickému zákonu a související otázce použitelnosti občanskoprávních institutů, např. promlčení a vydržení. Dále je věnována pozornost poskytování náhrad za omezení vlastnického práva, zejména ve vyvlastňovacím řízení. Zajímavý je vývoj ustanovení o povinnosti zápisu veřejnoprávních oprávnění do katastru nemovitostí.
Nezbytnou součástí této práce je zařazení kapitoly o ochranných pásmech, jež představují poměrně závažné omezení vlastnického práva. Práce pojednává o jejich rozsahu, obsahu omezení a povinností a o odlišnostech mezi ochrannými pásmy a věcnými břemeny.
Platný energetický zákon nenavazuje na předchozí právní úpravu, a představuje tak další z mnoha způsobů vypořádání právních vztahů k nemovitostem. Práva k cizím nemovitostem v energetických odvětvích jsou upravena v platném energetickém zákoně zčásti jako věcná břemena a zčásti jako veřejnoprávní omezení vlastnického práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Rights to foreign property in the energy sector (electric, gas and heat industry), are essential for the smooth function of the network infrastructure and also to ensure the supply of energy for every person. They represent a public right of property, as they are established by the law and in the public interest.
The aim of this diploma thesis is to evaluate the current and antecedent legislation of the issue of rights to foreign property in connection with the construction of the energy network infrastructure. This thesis focuses mainly on the Czech legislation. For comparison, it includes a chapter on recent legislation regarding the issues, in the Slovak Republic.
The first part deals with the general concept and function of the third person's property rights, particularly of the institute of easements. The following parts are concerned with the development of legislation until 1989 and changes since 1989. Intertemporal provisions are important in the energy Acts, because they provide that rights to foreign property, protection and safety zones created before the effectiveness of the Act, shall remain unaffected. Considering the related nature of easements in the Civil Code, this thesis also includes development of easements settled in the Civil Code.
The largest part of this thesis concerns with the applicable Energy Act. Further attention is paid to compensation for the limitation of property rights, particularly in the expropriation proceedings. Development of the provision requiring record of the public right of property to the Land Registry is also interesting.
An essential part of this work is a chapter about the protection zones, which are rather serious limitation of property rights. The thesis deals with their scope, content restrictions and obligations, and the differences between the protection zones and easements.
The applicable Energy Act does not follow the previous legislation. It represents one of the many ways of settlement of the property law. Rights to foreign property in the energy sector are regulated in the applicable Energy Act partly as easements and partly as a public right of property.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK