Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Skleníkové plyny v atmosféře – nový typ měření v České republice
Název práce v češtině: Skleníkové plyny v atmosféře – nový typ měření v České republice
Název v anglickém jazyce: Atmospheric greenhouse gases – new type of measurements in the Czech Republic
Klíčová slova: mezní vrstva atmosféry, skleníkové plyny, stožárová observatoř
Klíčová slova anglicky: planetary boundary layer, greenhouse gasses, tall tower
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Sedlák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
Vypracovat rešerši shrnující poznatky z odborné literatury o problematice monitorování skleníkových plynů v atmosféře (charakteristika monitorovací stanice, druhy a způsoby měření, zásady pro výpočty toků látek a jejich dálkového přenosu v planetární mezní vrstvě atmosféry) včetně obecného úvodu o metodice měření v mezní vrstvě atmosféry. S využitím poskytnutých dat provést základní analýzu větrných poměrů lokality, kde bude vybudována nová monitorovací stanice.
Motivace a předběžná náplň práce:
Emise skleníkových plynů a lidstvem ovlivněný cyklus uhlíku jsou v současné době celosvětově zkoumaná témata. Česká republika se připravuje na vstup do sítě monitorovacích stanic v rámci projektu ICOS (http://www.icos-infrastructure.eu/) vybudováním 250m vysoké monitorovací věže v Košeticích (počátek stavby: rok 2012). Vzhledem k tomu, že tato stavba je v České republice ojedinělá a toto téma nerozpracované, nabízí bakalářská práce pro jejího řešitele vstup do problematiky s možnou návazností v práci diplomové, včetně případného doktorského studia ve spolupráci s některým z předních evropských pracovišť.
V bakalářské práci půjde o shrnutí problematiky dálkového přenosu plynů a souvisejícího měření v planetární mezní vrstvě a dále o rozbor měřicích metod na existujících monitorovacích stanicích a na nově budované stanici. Řešiteli budou poskytnuta data z přízemního měření větru a z reanalýz NCEP/NCAR, z nichž zpracuje analýzu větrných poměrů pro lokalitu Košetice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objectives of work:
Develop a literature search summarizing knowledge of greenhouse gases monitoring in the atmosphere (characteristic of the monitoring stations, types and methods of measurement, principles calculations for flows of substances and their long-range in planetary boundary layer) including a general introduction on the methodology of measurement in the boundary layer. Using the provided data to analyze the basic conditions wind of site where the new monitoring station will be built.
Motivation and preliminary thesis description:
Greenhouse gas emissions and carbon cycle influenced by human activity are currently being studied worldwide topics. The Czech Republic is preparing to join the network of monitoring stations within the project ICOS (http://www.icos-infrastructure.eu/) by building 250 m tall tower in Košetice (beginning of construction: 2012). In the view of the fact that this construction is unique in the Czech Republic the bachelor work offers the enter into the problem for its researcher.
The thesis will be a summary of the issues for long-range gases and related measurements in the planetary boundary layer and it will be a analysis of measurement methods on existing monitoring stations and the newly built station. Data from ground-level wind measurements and reanalysis NCEP / NCAR will be provided to researcher to conduct an analysis of wind conditions for the Kosetice site.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK