Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v kolenním kloubu
Název práce v češtině: Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v kolenním kloubu
Název v anglickém jazyce: Changes of rheological properties during various degrees of knee flexion
Klíčová slova: meniskus, kolenní kloub, bioreometrie, reologie, menisektomie
Klíčová slova anglicky: meniscus, knee joint, biorheometry, rheology, meniscectomy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 06.05.2013 13:30
Místo konání obhajoby: katedra fyzioterapie FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2013
Oponenti: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Zjistit, zda se reologická odezva kolenního kloubu, který v minulosti prodělal lézi menisku, liší v jednotlivých stupních flexe v kolenním kloubu v klidu
a zároveň porovnat rozdíly v bioreogramu po zátěži. Porovnat změny reologických vlastností probandů, kteří menisektomii prodělali před delším časem s probandy s relativně čerstvou menisektomií.

Metoda: Experimentální měření metodou bioreometrie zjišťuje pasivní odpor kolenního kloubu do flexe a extenze. Pacientům byla odebrána anamnéza, vyplnili speciální dotazník týkající se klinických obtíží spojených s lézí menisku. Naměřené hodnoty byly zpracovány a hodnoceny v podobě bioreogramu. Celkem bylo změřeno
6 probandů, proběhlo jedno měření ve třech různých sekvencích na obě dolní končetiny, stejné měření se opakovalo po fyzické aktivitě (50 dřepů).

Výsledky: Byly nalezeny výraznější změny reologických vlastností kolenních kloubů především ve větším úhlu 60-100° byl přítomen prudký nárůst a následný propad křivky kolem 80°, změny byly výraznější u křivek po fyzické aktivitě. Kolenní klouby probandů, kteří menisektomii prodělali v minulých letech, vykazovaly horší reologické vlastnosti než klouby s menisektomií čerstvou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis: To find out if there is a difference in rheological properties in varoius degrees of flexion in the knee with meniscal tear and compare the results with measurement after physical aktivity. To compare changes of the reological properties of patients who have undegone meniscectomy a few years ago with patients with recent meniscectomy.

Method: Experimental measurements were done by using the method of biorheometry which detects the passive resistance of the knee in movement from flexion to extension. Patients completed case history and a special questionnaire relevant to clinical changes connected to meniscal tear. Measuring data were evaluated and converted in the form of biorheogramme. We measured 6 persons. At first were done measurements in three different sequences for both lower extremities, the same measurement was repeated after the physical activity (50 squats).

Results: We found changes of rheological properties in higher degrees of knee flexion with typical rising followed by fall of biorheogramme around flexion of 80°. They were more remarkable after physical activity. Changes of rheological properies were more expressive in patients who have undergone meniscectomy a few years ago than changes in patients with recent meniscectomy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK