Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Choirs in the Life of Church Community
Název práce v češtině: Pěvecké sbory v životě církevního společenství
Název v anglickém jazyce: Choirs in the Life of Church Community
Klíčová slova: Chorálna hudba, vývoj, viera
Klíčová slova anglicky: Choral music, development, faith
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Táto práca pojednáva o vývoji chorálnej hudby v kresťanských spoločenstvách. Čitateľovi poskytuje pohľad na jej vývoj v rôznych časových obdobiach, od čias Starej zmluvy cez intertestamentálne obdobie, Novú zmluvu, obdobie rannej cirkvi a historický vývoj od šiesteho storočia cez reformáciu až po dvadsiate storočie, kde sa buď sústredí na jednotlivých prispievateľov do vývoja hudby tj. hudobných skladateľov, kráľov atď., alebo zachovanie špecifických artefaktov tzn. spisy. Tento vývoj potom berie do úvahy pri hodnotení postavenia hudby v týchto časových obdobiach a poukazuje na zmeny, ktoré nastali.
Ďalej sa zaujíma o úlohy Cirkvi a Speváckych zborov a plnenie týchto úloh a napokon predostiera časté problémy pri budovaní cirkevných hudobných programov a snaží sa poskytnúť čitateľovi určité riešenia ako sa týchto problémov zbaviť a využiť celý potenciál hudobných programov, ktorý môžu v našich cirkvách poskytnúť. Taktiež sa zameriava na výskyt chorálnej hudby a viery v spomínaných dobách a s pomocou použitej literatúry poskytuje podporné dôkazy k vytvorenej hypotéze. Viera a jej spojenie s chorálnou hudbou je v hlavnej úlohe tejto práce a venuje sa jej adekvátne množstvo pozornosti či už v ohľade na vývoj hudby, alebo na vnútrocirkevné problémy, ktorým čelia dnešné spoločenstvá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor work is focused on development of choral music in Christian communities. It provides the reader with a perspective on its’ evolution in different time periods from The Old Testament period through intertestamental period, New Testament, Early Church and historical development from the sixth century through reformation to the twentieth century, where it either focuses on individual contributors to music development (that is musical composers, kings etc.) or conservation of specific artifacts (files, records and writings). This development is then taken into account when evaluating position of music in these time periods and it mentions the occurrence of changes.
Next, the paper is interested in the roles of Church and choirs and in fulfillment of these roles. Finally it presents common problems when building a church music program and tries to provide the reader with some solutions to rid of those problems and use an entire potential of music programs that they offer. It also focuses on the presence of choral music and faith in the mentioned time periods and gives supporting evidence on the produced hypotheses with the help of used literature. Faith and its’ connection to choral music is a protagonist of this work and is given a fair amount of attention in regard to either development of music or to the problems in the church, that today’s communities face.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK