Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A contrastive study of the Czech translation equivalents of the pragmatic markers now and well in electronic parallel texts
Název práce v češtině: Srovnávací překladová studie českých překladových ekvivalentů pragmatických částic now a well v elektronických paralelních textech
Název v anglickém jazyce: A contrastive study of the Czech translation equivalents of the pragmatic markers now and well in electronic parallel texts
Klíčová slova: pragmatic markers, Czech translation equivalents, marker-collocate sequences, meanings, functions
Klíčová slova anglicky: pragmatické částice, české překladové ekvivalenty, kolokační skupiny, významy, funkce
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2011
Datum zadání: 29.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má za úkol prozkoumat české ekvivalenty anglických částic now a well, které díky své víceznačnosti mohou činit problémy z hlediska překladatelského a teoretického. Lze očekávat, že dobrý překlad bude explikovat různá užití těchto částic a přispěje k jejich zařazení a popisu. Vlastní korpusové studii bude předcházet teoretický úvod, ve kterém bude nastíněno pojetí částic (discourse markers, particles) v angličtině a češtině, spolu s návazností na větné adverbiále (konjunktu, linking adverbial). Měl by vyústit v teoretický rámec, na jehož základě budou překladové ekvivalenty obou anglických částic posuzovány. Práce se může opřít o existující kontrastivní studie (Johansson, 2006) Výzkumnou část obsahuje popis metody, použitých textů (InterCorp) a zkoumaného vzorku (jeho rozsah, sběr, kritéria výběru a jejich zdůvodnění atd.). Po prezentaci, popisu a interpretaci výsledků (za použití příkladů, tabulek a příp. grafů) následují závěry, které zhodnotí, k čemu práce dospěla. Konkrétní součásti práce a vyžadovaný způsob zpracování (citace, literatura, souhrn, příloha s excerpovaným materiálem) a další náležitosti jsou upřesněny na stránkách ÚAJD (http://uajd.ff.cuni.cz/zp).
Seznam odborné literatury
Aijmer, K. (2002) English Discourse Particles. Evidence from a corpus. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Aijmer, K. (2009). The pragmatic marker well: a text study. In: O. Navratilova and R. Povolná (eds.) Coherence and cohesion in spoken and written discourse: 4–29. Cambridge Scholars Publishing.
Aijmer, K., A.-M. Simon-Vandenbergen (2011) Pragmatic markers. In: J. Zienkowski, Jan-Ola Östman, Jef Verschueren (eds) Discursive Pragmatics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Aijmer, K., A.-M. Simon-Vandenbergen (eds) (2006) Pragmatic Markers in Contrast. Elsevier.
Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
Blakemore, D. (2002) Relevance and linguistic meaning. The semantics and pragmatics of discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.
Cohen, E. (2007) Discourse Markers: Cotext and context sensitivity. Proceedings of the Israeli Linguistic Society 16: 2007.
Čermák, F. (2008) Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině. In: Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. 2008, Studie z korpusové lingvistiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; str. 63-74.
Dušková, L. a kol. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia.
Grepl, M. (1989) Jazykové aktuality 36, s. 95-100.
Grepl, M. a kol. (1995) Příruční mluvnice češtiny (kap. Částice, s. 358-367)
Chaume, F. (2004) Discourse Markers in Audiovisual Translating, Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 49, n° 4, 2004, p. 843-855.
Johansson, Stig (2006) How well can well be translated? On the English discourse particle well and its correspondences in Norwegian and German. In: Aijmer, K., A.-M. Simon-Vandenbergen (eds) Pragmatic Markers in Contrast. Elsevier.
Karlík, P., M., Nekula, J. Pleskalová (eds)(2002) Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Lenker, Meurman-Solin, Anneli. (2007) Connectives in the History of English: Selected Papers from 13th ICEHL, Vienna, 23-28 August 2004. Amsterdam: John Benjamins.
Mluvnice češtiny 2, Academia, Praha 1986.
Müller, Simone (2005) Discourse Markers in Native and Non-native English Discourse. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.
Seneviratne, S. (2005) The Relevance Theoretic Approach to Discourse Markers: A Unified Account? University of Cambridge, Research Centre of English and Applied Linguistics. Working Papers, Vol. 11, pp. 355-425. http://www.rceal.cam.ac.uk/Publications/Working/Vol11/index.html
Shiffrin, D., D., Tannen, and H. E. Hamilton (eds.)(2001) The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.
Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Oxford: Blackwell.
Svartvik, J. (1980). ‘Well’ in conversation. In S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik & V. Adams (eds.) Studies in English linguistics for Randolph Quirk: 167–177. Longman.
Traugott, E.C. (1995). The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Paper presented at ICHL XII, Manchester 1995.
Traugott, E.C. (2004) Constructions in Grammaticalization. In: Brian D. Joseph And Richard D. Janda (ed.) The Handbook of Historical Linguistics: Oxford: Blackwell.
Vondráček, Miloslav (1998) Citoslovce a částice - hranice slovního druhu. Naše řeč 1, 81/1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK