Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití stavebního recyklátu v dopravních stavbách
Název práce v češtině: Využití stavebního recyklátu v dopravních stavbách
Název v anglickém jazyce: Use of recycled building material in road constructions
Klíčová slova anglicky: Use of recycled building material in road constructions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Král
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2011
Datum zadání: 22.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a způsoby opětovného využití recyklovaných a druhotných materiálů v dopravním stavitelství. Jedná se o práci z velké části rešeršního charakteru, která shrnuje a hodnotí materiály vhodné k použití místo přírodního stavebního materiálu do různých vrstev komunikací, pro jejich obnovu a rekonstrukci, ale i pro budování nových dopravních staveb. Opírá se především o odbornou literaturu, články a informace z konferencí.
V práci je uveden příklad z praxe - použití recyklátů a druhotných surovin ve stavbě dálnice D47 a problémy s tím spojenými. Práce je doplněna vlastní laboratorní zkouškou zrnitostního složení a zhutňovací zkouškou vzorku strusky z tepelné elektrárny Opatovice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the possibilities and ways of re-use of recycled and secondary materials in road constructions. It is based primarily on research and summarizes and evaluates the materials suitable for use in different layers of highway constructions as a replacement for natural building materials. It deals with the use of these materials in the rehabilitation and reconstruction as well as new construction of highways. The sources of this research are mainly technical literature, articles, and information from conferences.
This paper includes a practical example - the use of recycled and secondary materials in the construction of freeway D47 and the problems associated with this project. It is also complemented by its own particle size composition and compaction laboratory tests of sample slag from the Opatovice thermal power plant.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK