Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace
Název práce v češtině: Bilingvální vzdělávání neslyšících u nás - popis současné situace
Název v anglickém jazyce: Bilingual education of the deaf in the Czech Republic - a description of current situation
Klíčová slova: Neslyšící žák, bilingvismus, bikulturalismus, znakový jazyk, mluvený jazyk, mateřský jazyk, cizí jazyk, první jazyk, druhý jazyk
Klíčová slova anglicky: Deaf Pupil, Bilingualism, Biculturism, Sign Language, Spoken Language, Mother Language, Foreign Language, First Language, Second Language
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. V opoře o relevantní naší a hlavně cizojazyčnou literaturu popsat různé typy a druhy bilingvismu a bilingválních přístupů k výchově a vzdělávání – obecně.
2. V opoře o relevantní naší a hlavně cizojazyčnou literaturu popsat různé typy a druhy bilingvismu a bilingválních přístupů k výchově a vzdělávání – u neslyšících dětí.
3. Na základě dotazníků (popř. ankety) zmapovat, jak je/není bilingvismus v současnosti uplatňován v mateřských a v základních školách pro sluchově postižené v ČR. Ve vybraných školách realizovat náhledy ve vyučovacích hodinách, též rozhovory s vedením školy a s některými učiteli.
Seznam odborné literatury
AHLGREN, Inger; HYLTENSTAM, Kenneth. Bilingualism in deaf education. Hamburg: Signum-Verlag, 1994. 312 s.
BAKER, C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism.Channel View Publications, 2011. ISBN 1847693555
GARCIA, O. Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective.Wiley-Blackwel, 2009.
GREGORY, S. et al. (eds.) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: FF UK, 2001.
GÜNTHER, Klaus. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy: etapová zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu. Praha: MŠMT, 2000.
HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Praha : UK v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. 190 s. Vedoucí prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Obhájeno 19. 3. 2009.
JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha : Septima, 1998.
JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání se zaměřením na čtení a psaní. Z konference učitelů ve švédském Örebro. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10 – 14.
JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání ve Finsku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 4 – 7.
JABŮREK, J. Průběžná zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu. InfoZpravodaj, 1999, roč. 7, č. 4, s. 10 – 14.
JABŮREK, J. Průvodce bilingvismem pro rodiče a učitele. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 2. s, 16 – 17.
JABŮREK, J. První zkušenosti s bilingválním vyučováním v Rakousku. InfoZpravodaj, 1998, roč. 6, č. 4, s. 17 – 19.
Kapitoly k bilingválnímu vzdělávání: Učební osnovy jazykových předmětů v dánské bilingvální škole v Kodani. Praha: MŠMT, 1998.
MACUROVÁ, A. Baker, C. Základ bilingválního vzdělávání a bilingvismus. [recenze] Speciální pedagogika, 1998, roč. 8, č. 2, s. 52 – 54.
MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. Speciální pedagogika, 1994, roč. 4, č. 5, s. 12 – 19.
MARSCHAK, M. How Deaf Students Learn: What Parents and Teachers Need to Know (Perspectives on Deafness). Oxford University Press, 2012.
MASHIE, S. N. Educating deaf children bilingually. Praha: FRPSP, 1998.
SPENCER, P. E., MARSCHARK, M. Evidence-based practice in educating deaf and hard-of-hearing students. New York: Oxford University Press, 2010.
SWANWICK, R., GREGORY, S. Sign Bilingual Education: Policy and Practice. Coleford: Douglas McLean Publishing, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK