Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití technik a metod dramatické výchovy k rozvoji sociální komunikace dětí předškolního věku v rámci dlouhodobého projektu "Co viděla moje ruka"
Název práce v češtině: Využití technik a metod dramatické výchovy k rozvoji sociální komunikace dětí předškolního věku v rámci dlouhodobého projektu "Co viděla moje ruka"
Název v anglickém jazyce: Use of techniques and methods of drama development of social communication of preschool children in a long-term project "What my hand has seen"
Klíčová slova: projektová metoda, předškolní věk, dramatická výchova, prosociální chování, tolerance, hmatová kniha, rozvoj smyslů, tvořivost, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: project method, preparatory age, dramatic education, social skills, toleranc, tactile book, development sense, creativity, curiculum education systém for preparatory education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2011
Datum zadání: 28.11.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o možnostech využití metod
a technik dramatické výchovy v rámci dlouhodobého projektu k rozvoji a podpoře prosociálních dovedností vybrané skupiny dětí předškolního věku. V teoretické části je věnována pozornost charakterizaci předškolního období věku dítěte z vývojového hlediska, metodám a technikám dramatické výchovy, dále je zde kapitola věnována rámcovému vzdělávacímu programu, další kapitola je věnována projektovému vyučování. V praktické části diplomové práce byla snaha porovnat úroveň prosociálních dovedností skupiny dětí, ve které jsou integrované děti s postižením s běžnou skupinou předškolních dětí. Dalším z cílů projektu bylo motivovat děti k tvořivé spolupráci na výrobě hmatové knihy a záznamu na CD nosiči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis examines the use of different methods and techniques with respect to drama education within the framework of a long term project seeking to develop and underpin social skills of a selected group of children in preparatory grade. The theoretical part of the thesis concentrates on characteristics of children in the preparatory grade age from a development perspective, methods and techniques of drama education, whilst another chapter is devoted to the curiculum education system, a further chapter covers project education. The practical part of the thesis endeavoured to compare the level of social skills between agroup of children which had integrated disabled children and another group of ordinary children in prepatory grade. Another objective of the thesis was to motivate children to creatively collaborate with respect to the creation of a tactile book and
a CD entry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK