Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí
Název práce v češtině: Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí
Název v anglickém jazyce: Behavior of children in younger school age on the Internet (social networks) and their motivation for sharing personal data in this enviroment
Klíčová slova: Děti, internet, mladší školní věk, rizika, osobní údaje, kyberšikana, kybergrooming;
Klíčová slova anglicky: Children, internet, younger school age, personal data, cyberbullying, cybergrooming;
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2011
Datum zadání: 21.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Martina Knopová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Anna Mašková
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je zjistit motivace dětí k různým formám chování na internetu a zejména na sociálních sítích. Práce bude vycházet z problematiky kybergoomingu a rizikového zveřejňování osobních údajů na internetu dětmi. Formou kvalitativního výzkumu se pak bude snažit zjistit podněty, které děti mladšího školního věku k takovému chování vedou.
Předběžná osnova:
1. Úvod – teoretické uvedení do problému
2. Vysvětlení pojmů, psychologie mladších školních dětí
3. Přehled dosud zpracovávaných výzkumů na toto téma
4. Kvalitativní výzkum formou focus group
5. Závěr – shrnutí problematiky a výsledků výzkumu
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
LIVINGSTON, Sonia, et al. Risks and safety on the internet : The perspective of European children. Full Findings. London : EU Kids Online, 2011. 170 s. Dostupné z WWW: http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks_and_safety_on_the_internet_the_perspective_of_European_children.pdf. ISSN 2045-256X.
ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. V Praze: Triton, 2003. 158 s. Psychologická setkávání; sv. 6. ISBN 80-7254-360-1.
PALFREY, John G.; GASSER, Urs. Born digital: understanding the first generation of digital natives. New York: Basic Books, c2008. vii, 375 s. ISBN 978-0-465-00515-4.
Rodinný balíček o internetové bezpečnosti: krocení webu. [Brussels]: InSafe, 2008. 2 sv., 2 příl. ISBN 978-90-78209-57-7.
Saferinternet.cz [online]. Národní Centrum Bezpečnějšího Internetu, 2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z WWW: http://www.saferinternet.cz/. ISSN 1803-9219.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK