Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv prostorové schematizace povodí na přesnost modelu akumulace a tání sněhu
Název práce v češtině: Vliv prostorové schematizace povodí na přesnost modelu akumulace a tání sněhu
Název v anglickém jazyce: Influence of catchment spatial subdivision on the accuracy of the snow accumulation and snowmelt model
Klíčová slova: srážko-odtokový model, akumulace sněhu, tání sněhu, prostorová distribuce parametrů
Klíčová slova anglicky: rainfall-runoff model, snow accumulation, snowmelt, spatial distribution of the parameters
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2011
Datum zadání: 21.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
1) Sestavení a kalibrace vybraného modelu akumulace a tání sněhu (typ degree-day) na vybraných malých horských povodích
2) Sledování vlivu prostorové distribuce parametrů modelu (především počtu dílčích povodí a charakteru výškových pásem) na přesnost simulací akumulace a tání sněhu
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
První část práce bude věnována zhodnocení stavu poznatků o vlivu prostorového rozložení parametrů srážko-odtokových modelů na simulaci odtoku z povodí. Větší důraz bude kladen na ty vstupní parametry, které souvisí se sněhovou komponentou modelu (vodní hodnota sněhu SWE, teplota vzduchu, teplotní faktor tání, nadmořská výška).
Druhá část práce bude zaměřena na sledování vlivu prostorové diskretizace modelu na přesnost simulací akumulace a tání sněhu. Důraz bude kladen na zhodnocení vlivu počtu a velikosti dílčích povodí a počtu a rozpětí výškových pásem. Uvedené parametry ovlivňují především podrobnost zadávaných vstupních dat SWE a teploty vzduchu. Výsledné simulace budou ověřeny na podkladech terénního a staničního monitoringu SWE.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK