Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita každodenního života sluchově postižených
Název práce v češtině: Kvalita každodenního života sluchově postižených
Název v anglickém jazyce: Quality of an everyday life of people with hearing impaired
Klíčová slova: Kvalita života, sluchové postižení, komunikační kódy, minorita
Klíčová slova anglicky: Quality of life, Hearing impairment, Communication codes, Minority
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2011
Datum zadání: 18.11.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality každodenního života sluchově postižených osob. Část textu se zabývá definicí a problematikou pojmu kvalita života, a je poukázáno na běžné (současné) problémy, týkající se života osob se sluchovým postižením. Práce upozorňuje na problematiku vzdělávání, pracovního uplatnění, identity a osobní realizace jedince se sluchovým postižením v kontextu současného náhledu na kvalitu života. V textu je věnována pozornost heterogenitě sluchově postižené populace s důrazem na odlišné postavení sluchově postižených (vztahující se k jimi užívanému komunikačnímu kódu) v majoritní společnosti. Cílem práce je přiblížení současné kvality života sluchově postižených s důrazem na aktuální problematické oblasti, které je třeba dále zlepšovat. Praktická část práce obsahuje rozbor a vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na specifické oblasti kvality života osob se sluchovým postižením - kvalifikaci, zaměstnanost, pracovní uplatnění a komunikaci. Závěrečná část praktické části zahrnuje komentáře k výsledkům výzkumného šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the quality of everyday life of the hearing impaired. Part of the text defines the concept of the quality of life and points out the present common problems concerning the life of hearing impaired people. The issues of education, job opportunities, identity and personal realization of a hearing impaired individual in the context of the current view of the quality of life are highlighted. The text also focuses on the heterogeneity of the hearing impaired population and emphasizes their different status in mainstream society relating to the communication code they use. The goal of this thesis is to bring closer the problems of the quality of life of the hearing impaired, with the emphasis on the current problem areas which need further improvement. The practical part contains an analysis and evaluation of a questionnaire survay focused on specific areas of the quality of life quality of the hearing impaired - the qualification, employability, job opportunities and ways of communication. The final part of the practical part contains the commentaries on these reasearch results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK