Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Jazykový a slohový rozbor vybraného textu
Název práce v češtině: Jazykový a slohový rozbor vybraného textu
Název v anglickém jazyce: Linguistic and stylistic analysis of a selected text
Klíčová slova: jazyková analýza/jazykový rozbor, stylistika, stylistický rozbor, komunikační situace, výstavba textu, syntax, syntaktický rozbor, lexikologie, lexikologický rozbor, slovotvorba, slovotvorný rozbor, morfologie, morfologický rozbor, fonetika a fonologie, fonetický rozbor
Klíčová slova anglicky: linguistic analysis, stylistics, stylistics analysis, communicative situation, text construction, syntax, syntactical analysis, lexicology, lexicological analysis, word-formation, word-forming analysis, morphology, morphological analysis, phonetics and phonology, phonetic analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2011
Datum zadání: 15.11.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka si v součinnosti s vedoucím práce vybere vhodný text (případně soubor textů), v opoře o odbornou literaturu vypracuje jeho celkovou charakteristiku a interpretaci a provede jeho komplexní jazykový rozbor; zvláště se přitom soustředí na výstavbu komunikátu a jeho styl. Práci vypracuje ve shodě s formálními standardy (členění, způsob citace apod.) a bez rušivých formálních nedostatků.
Seznam odborné literatury
Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996.
Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.
Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010.
Kořenský, J. – Hoffmannová, J. – Müllerová, O.: K rozboru textu jako součásti komunikační události. I., II., III. Český jazyk a literatura, roč. 38, 1987–88, s. 11–19, s. 61–68, s. 109–118.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.
Výkladové slovníky současné češtiny: Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Nový akademický slovník cizích slov, Nová slova v češtině I, II.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK