Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miskoncepce ve výuce fyziky na ZŠ - náměty na postup při jejich odstraňování
Název práce v češtině: Miskoncepce ve výuce fyziky na ZŠ - náměty na postup při jejich odstraňování
Název v anglickém jazyce: Misconceptions in Physics at Elementary School – Suggestions on Procedure During Their Elimination.
Klíčová slova: Miskoncepce žáků; Základní škola; Výuka fyziky; Školní experiment
Klíčová slova anglicky: Students´ misconceptions; Elementary school; Teaching of Physics; School experiments
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2011
Datum a čas obhajoby: 03.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2015
Oponenti: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Zmapovat typické miskoncepce vyskytující se ve výuce fyziky na ZŠ.

2. Nalézt modely používané ve výuce fyziky na ZŠ, které nepřiměřeně, popřípadě chybně popisují realitu.

3. Navrhnout sadu experimentů a úloh, které upozorní na chybné představy vyskytující se při výuce některých fyzikálních témat na ZŠ a zároveň umožní tyto představy postupně odstraňovat.
Seznam odborné literatury
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente. Aulis Verlag Deubner, Köln 2004.
Hewitt P.: Conceptual Physics. Addison Wesley 2002.
Mandíková D.: Intuitivní představy o gravitačním působení. MFI roč. 16, 2 (2006) 85-97.
Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle I. MFI roč. 15, 9 (2006) 539-547.
Mandíková D.: Intuitivní představy o pohybu a síle II. MFI roč. 15, 10 (2006) 598-605.
Mandíková D.: Intuitivní představy o postavení Země ve vesmíru. Metodický portál VÚP Praha, 2007, s. 1-4.
Mandíková D.: Intuitivní představy ve fyzice. In:Sborník ze semináře - Aby fyzika žáky bavila 2, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, 2005, s. 43-55.
Mandíková D.: Intuitivní představy žáků o elektrickém proudu a napětí. In:Metodický portál VÚP Praha 2007, s. 1-8.
Články v Am.J.Phys, Eur.J..Phys., Physics Education, MFI, sbornících GIREP, popřípadě jiné, podle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Ve výuce fyziky na základní škole se objevují různé nepřesnosti a dokonce i zažité nesprávné intuitivní představy (tzv. miskoncepce). Setkáváme se s nimi např. při výuce Newtonových pohybových zákonů a v hydrostatice. Jisté výhrady lze mít i k některým modelům používaným při výuce elektřiny a magnetismu. Úkolem této bakalářské práce bude zmapování typických nesprávných představ a zavádějících modelů používaných při výuce fyziky na ZŠ a návrh sady experimentů a problémových úloh, které vhodným a přiměřeným způsobem umožní, aby si žáci (i učitelé) typické miskoncepce uvědomili.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK