Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich klimatologická interpretace
Název práce v češtině: Dlouhé letokruhové chronologie ve střední Evropě a jejich klimatologická interpretace
Název v anglickém jazyce: Long tree-ring records in Central Europe and their climatologic significance
Klíčová slova: letokruhy,dendrochronologie,dendroklimatologie, klima
Klíčová slova anglicky: tree-rings,dendrochronology,dendroclimatology, climate
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2011
Datum zadání: 25.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je tvůrčí rešerše týkající se dlouhých letokruhových chonologií ve střední Evropě (sahajících ca před rok 1750 n.l.)
Cíl práce:
- vytvořit seznam dlouhých letokruhových chonologií ve střední Evropě s atributy - autor, lokalita, délka chronologie, druh dřeviny, typ proxy-dat, dendroklimatická rekonstrukce ano/ne, rekonstruovaná klimatická veličina
- porovnat jednotlivé rekonstrukce klimatických charakteristik (srážky/sucho, teploty) - interpretovat rozdíly
- uvést hlavní oscilace srážkových úhrnů a teplot zachycené ve většině chronologií
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis contains literature review of long tree-ring chronologies in central Europe (with first year predating ca 1750 AD)
Goals of the thesis are:
- to create a list of long tree-ring reconstructions in central Europe with attributes as author, locality, length of reconstruction, tree species, type of proxy, dendroclimatic reconstruction yes/no, reconstructed climatic parameter
- to compare detected reconstructions of climatic parameters (precipitations/drought, temperatures) and interpret differences
- to assign main oscillations of precipitations and temperatures reflected in most of the chronologies
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK