Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
AIDS - práce s HIV pozitivním klientem
Název práce v češtině: AIDS - práce s HIV pozitivním klientem
Název v anglickém jazyce: AIDS - Working with HIV Positive Clients
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: Mgr. Lenka Chittussiová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce - nemoc AIDS, stadia nemoci a popis příznaků, historie
Prevence HIV/AIDS
Dispenzární péče o HIV infikované osoby
Možnosti sekundární prevence
Vlastní praktická činnost - dotazníkové šetření
Závěr - porovnání hypotéz s výsledky dotazníkového šetření
Seznam odborné literatury
1. CONNOR, S., KINGMANOVÁ, S. Ztracená imunita. 1. vydání. Praha: Panorama, 1991. 312 s. ISBN 80-7038-209-0.
2. HOLUB, J. a kol. AIDS a my aneb Co je třeba vědět o AIDS. Praha: Grada Avicenum, 1993. 144 s. ISBN 80-7169-068-6.
3. JEDLIČKA, J., STAŇKOVÁ, M., STROUHAL, V., MRUŠKOVIČOVÁ, L. Pozitivní život neboli jak žít s virem a vírou. 2. vydání. Státní zdravotní ústav, 2005. 143 s. ISBN 80-7071-257-0.
4. JOHNSON, E. Jak se vyhnout AIDS. 1. vydání. Praha: LUNARION, 1993. 208 s. ISBN 80-901031-9-7.
5. MAYER, V. AIDS: Dráma, otázniky, východiská. 1. vydání. Bratislava: Veda, vydavatel'stvo slovenskej akadémie vied a Ústav zdravotnej výchovy, 1990. 224 s. ISBN 80-224-0254-0.
6. ROZPYSAL, H. Klinický obraz a léčba. Praha: MAXDORF, 1998. 236 s. ISBN 80-85800-92-6.
7. RYAN, F. Viry – hrozba našeho času. Praha: Práh, 1998. 388 s. ISBN 80-85809-67-2.
8. ŠEJDA, J. et. al. Prevence, léčba a další aspekty nákazy HIV/AIDS. 1. vydání. Ministerstvo zdravotnictví a nakladatelství Galén, 1993. 267 s. ISBN 80-85047-14-4 (Ministerstvo zdravotnictví). ISBN 80-85824-02-7 (Galén).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK