Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém právu
Název práce v češtině: Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém právu
Název v anglickém jazyce: Trade mark law and the issues of paraller imports under Czech law
Klíčová slova: paralelní dovozy, vyčerpání práv, ochranné známky
Klíčová slova anglicky: parallel imports, exhaustion of rights principle, trademarks
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 27.04.2015 10:15
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2015
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je poskytnout základní úvod do českého známkového práva a analyzovat paralelní dovozy. Chtěla jsem zdůraznit princip "vyčerpání práv" v souvislosti s právem Evropské unie a také v souvislosti s právními předpisy České republiky.
Zahrnula jsem sem i některé z nejdůležitějších aspektů paralelních dovozů například "uvádění na trh", "souhlas majitele ochranné známky", "přebalování a další změny paralelně dovezeného zboží " s tím, že zkoumám nejdůležitější rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie (předtím Evropský soudní dvůr) a používám je k vysvětlení, jak se právní úprava paralelních dovozů vyvíjela.
Práce se zaměřuje na českou a evropskou právní úpravu ochranných známek a paralelních dovozů v právu České republiky, jako členského státu Evropské unie.
V první části diplomové práce jsem vysvětlila, co je známkové právo, jeho smysl a záměr obecně. Také jsem zkoumala základní zdroje českého známkového práva, práva Evropské unie a mezinárodního práva. Dále se věnuji tomu, co "známka" vlastně je, a které známky jsou chráněny v České republice, jaká je jejich funkce a pojem "vlastník ochranné známky", jako základní terminologii českého známkového práva.
Další část je zaměřena na vysvětlení, co přesně paralelní dovoz je a co vlastně znamená pro majitele ochranné známky a spotřebitele. Následně jsem se více zaměřila na princip "vyčerpání práv" s vysvětlením, jak byl vytvořen s uvedením příslušných rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Práce rovněž zkoumá, jak majitel ochranné známky může bojovat s paralelními dovozy, proč je omezen z důvodu ochrany vnitřního trhu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a za jakých podmínek může paralelní dovozce legálně změnit paralelně dovezené zboží bez zásahu do práv k ochranné známce.
Poslední část práce je zaměřená na problematiku jak se majitel ochranné známky může legálně bránit podle práva České republiky proti paralelním dovozům a použila jsem k tomu i několik rozhodnutí českých soudů z posledních let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis goal is to provide a basic introduction to Czech trademark law and to analyse parallel imports. I wanted to emphasize the „exhaustion of rights „principle in the context of the law of the European Union also in the context of law in the Czech Republic.
It covers some of the most intriguing aspects of parallel imports for example „placed on the market“, „consent of a trade mark owner“, „repackaging and other changed of the parallel imported goods „by examining the most important Court of Justice of the European Union (before European Court of Justice) decisions that have set a solid legal environment and use them to explain how parallel imports have evolved.
The thesis focuses on Czech and European trademark law and parallel imports in the law of the Czech Republic, as a member state of European Union.
At the first part of thesis I explain what is trademark law, it´s sense and intent in general. I also examine the fundamental sources of Czech national trademark law, trademark law of the European Union and international law. Which is followed by description what a “trademark” is and which trademarks are protected in Czech Republic, their functions and “trademark owners” as a basics terminology of trademark law in Czech Republic.
Next part concentrates on explaining what exactly parallel import is and what does it really mean for trademark owner and the consumer. I focus more closely on „exhaustion of rights “principle. Part of the thesis also explains how it was created and gives relevant examples of cases resolved by Court of Justice of the European Union.
The thesis covers in more depth data and causes connected with parallel import such as: parallel imports trademark cases of Court of Justice of the European Union that are explaining how trademark owner can fight parallel imports, why it is limited by the reason to protect the internal free market of the European Union and the European Economic Area and under which conditions can parallel importer legally change parallel imported goods without intervention to trademark rights.
The last part of the thesis describes how trademark owner can legally defence his trademark rights under the law of Czech Republic with the parallel importer, that infringement his trademark rights and I give some case law examples that was decided by Czech courts last years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK