Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Methodische Studie zu dem bilateralen Forschungsprojekt über die gegenseitigen Beziehungen der Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts in den böhmischen und österreichischen Ländern.
Název práce v jazyce práce (němčina): Methodische Studie zu dem bilateralen Forschungsprojekt über die gegenseitigen Beziehungen der Sakralarchitektur des 13. Jahrhunderts in den böhmischen und österreichischen Ländern.
Název práce v češtině: Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu Vzájemné vztahy sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích.
Název v anglickém jazyce: Methodical study for a bilateral research project about the mutual relationship in the sacral architecture of the 13. century in the Bohemian and Austrian lands.
Klíčová slova: střední Evropa – 13. století – sakrální architektura – dvorské umění – Přemysl Otakar II. – středověké město – městská archeologie – historická antropologie – stavební historie
Klíčová slova anglicky: Middle Europe – 13. century – sacral architecture – courteous art – Přemysl Otakar II. – medieval town – urban archeology – historical anthropology – building history
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2011
Datum a čas obhajoby: 14.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2018
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
  Miroslav Kovář
 
 
Předběžná náplň práce
V první části studie se definuje organizační podmínky pro výzkum vzájemných vztahů profánní a sakrální architektury 13.století v českých a rakouských zemích zejména v zeměpanských městech, tj. nároky na plně interdisciplinární a mezinárodní způsob práce budoucího badatelského týmu. Ve smyslu širšího kontextu městských a regionálních právních, sociálních, a zejména sídelních dějin navíc zdůrazňuje nutnost paralelního výzkumu vzájemných vztahů urbánních, stavebních, společenských a ústavních struktur středověkých měst v Čechách, na Moravě a ve východním Rakousku.
V raném a vrcholném středověku se propojily české a rakouské církevní instituce, vznikaly úzké vztahy v kulturním prostředí, mentalitě, zbožnosti, vzdělání, mobilitě i v umělecké tvorbě na dvoře Arpadovců, ale zejména Babenberků a Přemyslovců, vzájemné dynastické vazby, diplomatické i kulturní kontakty mezi panovnickými a šlechtickými rody v českých a rakouských zemích. Dále sledujeme duchovní proudy v širších společenských vrstvách na základě kostelních patrocinií, poutí a masových procesí k vystavění relikvií a konečně se obě země sblížily dálkovým obchodem ale i společnými poutními cestami do svaté země či evropských poutních center a pak křížovými výpravami a vojenskými podniky s česko-rakouskou účastí.
Při prvním spojení středoevropských národů pak Přemysl Otakar II. (1252-1278) usiloval nejenom o sjednocení zemského zřízení, soudnictví a „státní“ správy, financí a hospodářství, církevní a židovské politiky, ale hlavní oporu pro svou říši hledal zejména ve vybudování městské civilizace, kde se asi řídil ideálními představami o podobě jejich právní struktury, komunikačního systému, dispozice, jejich monumentálních staveb a opevnění. Proto bude hlavní vědecká otázka celkového výzkumného projektu, do jaké míry se mohly v zakladatelském díle Přemysla Otakar II. a členů jeho rodu a dvora v českých a rakouských zeměpanských městech, resp. v ideovém náboji profánní a sakrální městské architektury a její sochařské výzdoby projevit Otakarovy integrační snahy ve střední Evropě, resp. jakým způsobem byl tento myšlenkový svět vladaře a členů jeho dvora zprostředkován širokým vrstvám městského obyvatelstva?
Na základě relativně chronologického systému hlavních stylových proudů a poloh sakrálního stavebního umění 13. století ve střední Evropě budou stanoveny šest základních vědeckých problémů a otázek pro výzkum, které by měly být řešeny nejprve zvlášť v rámci historicky definovaných regionů pomocí přístupných historiografických, archeologických i stavebně historických absolutně chronologických pramenů. Na závěru každého interdisciplinárního regionálního výzkumu se počítá s vypracováním kulturně antropologického modelu místních okruhů stavebníků, podporovatelů, pak komunikačního a recepčního modelu stylových proudů pozdně románské a raně gotické sakrální architektury a konečně modelu technologického vývoje regionálních stavebních a architektonických tradic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To begin with the basic conditions for the interdisciplinarity and internationality of the whole research, and the necessity of a parallel survey on the profane level, will be defined. Then the main subject of the project will be linked to a wider context of the Central European integration processes in the early and high middle ages – from there results the necessity of secondary studies on Central European long term basic structures and framework developments from the 10th to the mid 13th century, as well as of historiographic context-studies to the reign of King Otakar Přemysl II. (1252-1278). In this way the core the project will be defined: the forms of expression of the Central European integration processes in sacral and profane architecture and the settlement, urban, social and legal patterns in the bohemian, moravian, silesian and austrian towns, above all in the 3rd quarter of the 13th century. The relative chronological system of the main stylistic streams and positions of the middle european sacral architecture in 13. century shows many contrasts between the impacts of french and burgundian gothic style, the conservative stream of late romanesque decorativism and the original middle-european style of polygonal forms within the foundation work of the bohemian king Přemysl Otakar II. (1252-1278) among the entire Bohemian and Austrian lands and with it the so called „reduced gothic“, which was applied mainly for the mendicant and parish churches in the towns of this period.
In a further step there were defined the following six basic problems and questions for the research of the mutual relationship of profane and sacral architecture of the 13. century in the Bohemian and Austrian lands: The problem of the confidence and accuracy of the present datations, underrated resources of disappeared sacral buildings, and simultaneous application of both or more stylistic positions and streams. Further there is the question of the meaning content and idealistic impetus of the sacral buildings and its decoration, the question of its foundators, donators, maecenas and „users“ and the transmission of the stylistic streams among the middle-european area. This problems and questions are necessary to solve by interdisciplinary researches in historic defined regions (second stage), for which there was presented a comprehensive methodical. It should be verified by an interdisciplinary methodical model-research in the pilot-region Marchegg-Hainburg and in its comparation-regions Velehrad-Uherské Hradiště-Uherský Brod-Buchlov, Jihlava-Třebíč and in the Danube valley Wachau and in the middle bohemian royal domaine Písek-Zvíkov.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK