Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie obsahu nebezpečných odpadů v komunálním odpadu ČR
Název práce v češtině: Studie obsahu nebezpečných odpadů v komunálním odpadu ČR
Název v anglickém jazyce: Study on the content of hazardous waste in municipal waste in CR
Klíčová slova: nebezpečné odpady, komunální odpad, elektroodpad
Klíčová slova anglicky: hazardous waste, municipal waste, waste electrical and electronic equipment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2011
Datum zadání: 27.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Ing. Bohumil Černík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na nebezpečné složky KO. Jde o druhy odpadů získané samostatným sběrem a označené v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad (§ 4 a) zákona o odpadech) je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů vedeny ve skupině 20 01.
Cílem studie je vyhodnotit zkušenosti s nakládáním s nebezpečnými odpady a inventarizovat toky NO ze sídel i od občanů (katalogová skupina 20). Součástí práce bude i porovnání skladby domovního odpadu ve třech odlišných typech zástavby (sídlištní, smíšená a venkovská).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK