Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Štúdium hyperjemných interakcií v nanočasticiach prítomných v biologických systémoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Štúdium hyperjemných interakcií v nanočasticiach prítomných v biologických systémoch
Název práce v češtině: Studium hyperjemných interakcí v nanočásticích přítomných v biologických systémech
Název v anglickém jazyce: Study of hyperfine interactions in nanoparticles present in biological systems
Klíčová slova: nanočastice, hyperjemné interakcie, Mössbauerova spektroskopia, oxid železitý, magnetit
Klíčová slova anglicky: nanoparticles, hyper fine interactions, Mössbauer spectroscopy, ferric oxide, magnetite
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 07.11.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: RNDr. Karel Závěta, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Adriana Lančok, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vypracování literární rešerše studovaných nanočástic. Osvojení si teoretických základů, seznámení se s experimentální technikou a metodami měření hyperjemných parametrů pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Charakterizace vybraných vzorků pomocí dalších experimentálních metod (TEM, RTG difrakce, magnetická měření,...).
Měření Mössbauerových spekter syntetických a přirozených biologických nanočástic při pokojové teplotě v závislosti na podmínkách přípravy. Měření teplotních závislostí vybraných vzorků nanočástic. Vyhodnocení hyperjemných parametrů ze získaných dat pomocí standartních fitačních programů (Confit, Normos, FitSuite,...).
Seznam odborné literatury
P. Petrovič: Mössbauerova spektroskopia, I. Základy teórie a experimentu, Elfa s.r.o, Košice 2008, ISBN 978-80-8086-081-3
B. Sedlák, R. N. Kuzmin: Jaderné resonanční metody ve fyzice pevných látek , SPN, Praha 1978
Topics in Applied Physics Vol 5., Editor U. Gonser: Mössbauer Spectroscopy, Springer-verlag Berlin Heidelberg New York 1975
Soubor vybraných článků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK