Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci?
Název práce v češtině: Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci?
Název v anglickém jazyce: German Energy Policy and Renewable Energy Sources - from Nationalization to Pragmatisation?
Klíčová slova: Německo, energetický mix, energetická politika, energetická strategie, zákon o obnovitelných zdrojích energie, obnovitelné zdroje energie, nacionalizační přístup, pragmatický přístup.
Klíčová slova anglicky: Germany, Energy Mix, Energy Policy, Energy Strategy, Renewable Energy Act, Renewable Energy Sources, Nationalistic Approach, Pragmatic Approach.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2011
Datum zadání: 06.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá německou energetickou politikou a obnovitelnými zdroji energie. Spolková republika Německo nemá příliš vhodné fyzicko-geografické podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů, vyjma vysokého potenciálu k využívání větrné energie v severních částech země. Přesto byl v zemi vybudován velmi komplexní systém podpory, který zahrnuje pevné výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů, státní dotace, nejrůznější daňové výjimky, nízkoúročené půjčky od státem vlastněné bankovní skupiny Kreditanstalt für Wiederaufbau a výzkumné programy zaměřené především na zvýšení energetické účinnosti zařízení na přeměnu obnovitelné energie atd. Tuto energetickou strategii lze pokládat za úspěšnou, protože podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie v Německu dosáhl 20 procent v roce 2011. Avšak podpora obnovitelných zdrojů s sebou přináší také nevýhody. Hlavním cílem této práce je vytvořit vhodný rámec pro německou energetickou politiku a především pro politiku obnovitelných zdrojů s využitím teorie nacionalizačního a pragmatického přístupu, která byla vyslovena Pavlínou Springerovou. Tato teorie byla formulována na základě výzkumu energetických politik zemí Latinské Ameriky. Nacionalizační přístup spočívá ve státních regulacích tohoto odvětví a pragmatický přístup spoléhá na „správnou cestu" volného trhu. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou představeny oba přístupy. Dále jsou v rámci druhé kapitoly popsány energetický mix Německa, výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů pro Německo, energetické programy a zákony v období let 1990–2012 a součásná situace v Německu. Třetí kapitola se pokouší aplikovat Springerové teorii přístupů na německou energetickou politiku obnovitelných zdrojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with German energy policy and renewable energy sources. Germany has not very favourable physical-geographic conditions for using renewables, except for high potential for using wind energy in northern parts of the country. Even so, there has been created very complex system to support of these resources, which includes fixed tariffs for purchase electricity from renewables, government subsidies, various tax exceptions, low-interest loans from government-owned bank group Kreditanstalt für Wiederaufbau and research programs leading especially to increase of energy efficiency of facilities for renewable energy transformation etc. This energy strategy is supposed to be successful because share of renewables in German electricity production reached 20 percent in 2011. However, promotion of renewables brings also disadvantages. The main objective of this bachelor thesis is to create a suitable frame for German energy policy and especially for policy of renewables using theory of nationalistic and pragmatic approach, which was defined by Pavlína Springerová. This theory was formulated in the context of research of energy policies of countries in Latin America. Nationalistic approach means state regulations of this industry and pragmatic approach means relying on “the right way” of the free market. The bachelor thesis is divided into three chapters. In the first chapter, both approaches are explained. Then there are described energy mix of Germany, advantages and disadvantages of renewables for Germany, energy programs and laws between 1990 and 2012 and current situation in Germany in the second chapter. The third chapter tries to apply Springerová`s theory of approaches to German energy policy of renewable energy sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK