Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium role konformace N-konce řetězce B insulinu ve vazbě na insulinový receptor
Název práce v češtině: Studium role konformace N-konce řetězce B insulinu ve vazbě na insulinový receptor
Název v anglickém jazyce: Study of the role of the B-chain N-terminus conformation of insulin in binding to the insulin receptor
Klíčová slova: insulin, insulinový analog, insulinový receptor, celková chemická syntéza, vazebná afinita, přechod T→R, CD spektroskopie, NMR spektroskopie
Klíčová slova anglicky: insulin, insulin analog, insulin receptor, total chemical synthesis, binding afinity, T→R transition, CD spectroscopy, NMR spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK