Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi člověkem a obcí v dialogu Ústava
Název práce v češtině: Vztah mezi člověkem a obcí v dialogu Ústava
Název v anglickém jazyce: The relation between man and community in Plato´s Republic
Klíčová slova: Duše, tělo, rozum, žádostivost, vznětlivost, ctnost, touha, výchova, dobro, dokonalost, připodobnění
Klíčová slova anglicky: Soul, body, reason, appetitive part, spirited part, virtue, education, good, perfection, comparison
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé práce je zachytit vzájemný vztah člověka a obce. Abych toho byl schopen, ukáži nejdříve pozici či místo, které člověk zaujímá v ideální, dobré obci, což by mi zároveň umožnilo rozpracovat Platonovo pojetí správné výchovy a podobu uspořádání či strukturu samotné obce. Následně perspektivu obrátím a budu se zabývat lidskou duší jako obrazem ideální obce, podobně jako jsou v obci zachyceny tři odlišné stavy, tak i v duši nalézáme tři rozdílné části. S tím se úzce pojí pojetí ctností – moudrosti, statečnosti, uměřenosti a spravedlnosti, které jsou představeny jako hlavní konstitutivní momenty jak obce, tak i jednotlivé duše. A nakonec bych se na tomto základě pokusil ukázat, jakým způsobem můžeme chápat člověka a obec (potažmo jedince a společnost) jako vnitřně jednotný harmonický celek. Mimoto budu v pozadí těchto tří kapitol sledovat následující otázky.
Jak máme chápat vztah duše a obce: jde o analogii, nebo spíše o vztah části (individuální duše) a celku (obec)? Nebo platí obojí zároveň, případně je jejich vztah ještě komplikovanější?
Jak těsné je propojení mezi daným typem člověka a obce (do jaké míry například převažují v demokratické obci demokratičtí lidé; mohou být v ideální obci lidé zlí, a v nespravedlivé obci naopak spravedliví)?
Do jaké míry je pro pochopení vztahu mezi člověkem a obcí zapotřebí hledět nejen na stav ideální obce, ale také na méně dokonalé stavy a "dynamiku úpadku", která je tématem osmé a deváté knihy Ústavy?

Uvědomuji si, že si mi tento vytyčený cíl může v průběhu psaní práce pozměnit, nicméně se vynasnažím onen základní motiv - konstitutivní vzájemnosti člověka a obce - udržet.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
český překlad od Františka Novotného dialogů – Ústava, Zákony, Faidon, Politikos, Timaios, Praha, 1999
· The Republic of Plato, translated with introduction and notes by Francis MacDonald Cornford. London, Oxford 1978
· Plato – Republic, translated by G.M.A Grube, Indiana, 1992
La République / Platon, traduction inédite, introduction et notes par Georges Leroux. Paris, Flammarion, 2002
Sekundární literatura:
· The cambridge Companion to Republic, G.R.Ferrari, Cambridge, 2007
· Obec a člověk, Leo Strauss, Praha, 2007
· Plato´s Republic, Stanley Rosen, Yale University, 2005
· Plato´s 'Republic': A Critical Guide, Mark L. McPherran, Cambridge, 2010
· Knowing persons, Lloyd P.Gerson, Oxford, 2003
· Sources od the self, Charles Taylor, Cambridge, 1994
· Pursuing the good: Ethics and Metaphysics, Penner, Cairns, Hermann, Edinburgh, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK