Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpracování časopiseckých článků pro digitální knihovnu.
Název práce v češtině: Zpracování časopiseckých článků pro digitální knihovnu.
Název v anglickém jazyce: Processing Journal Articles For a Digital Library
Klíčová slova: analytické zpracování, bibliografie, bibliografická data, články v časopisech, Digitální knihovna Akademie věd ČR, digitální knihovny
Klíčová slova anglicky: analytical description, bibliography, bibliographic data, journal articles, Digital Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic, digital libraries
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je optimalizovat proces zpracování časopiseckých článků v Digitální knihovně AV ČR, a to zejména s využitím analýzy vzorků bibliografických dat z heterogenních zdrojů.

Předběžná osnova:
Úvod
Aktuální stav problematiky zpracování časopiseckých článků v českém prostředí
Zpřístupňování časopiseckých článků v Digitální knihovně AV ČR
Přehled časopisů aktuálně vydávaných v AV ČR
Identifikace vhodných externích zdrojů bibliografických dat
Výběr vzorků bibliografických dat
Porovnání získaných vzorků
Vyhodnocení využitelnosti bibliografických dat z externích zdrojů
Návrh optimalizace procesu zpracování článků v Digitální knihovně AV ČR
Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
LHOTÁK, Martin. Digitální knihovna AV ČR a institucionální repozitář AV ČR. Informace. 2010, č. 3, s. 5-7. ISSN 1210-8502. Dostupný také z: http://www.lib.cas.cz/file_download/213/Informace_3_2010.pdf
MORRISSEY, Sheila M. More what you’d call guidelines than actual rules: variation in the use of standards. JEP: the journal of electronic publishing [online]. 2011, vol. 14, issue 1 [cit. 2011-11-08]. ISSN 1080-2711. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0014.104
BORGMAN, Christine L. What are digital libraries? : competing visions. Information processing and management. 1999, vol. 35, no. 3, s. 227-243. ISSN 0306-4573. Dostupný také z: http://www.ischool.utexas.edu/~i385d/readings/Borgman-1999-What_Are_Digital_Libraries.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK