Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Test PEDI - Standardizované hodnocení disability dítěte: Praktické využití v ergoterapii
Název práce v češtině: Test PEDI - Standardizované hodnocení disability dítěte:
Praktické využití v ergoterapii
Název v anglickém jazyce: PEDI - Pediatric Evaluation of Disability Inventory:
Practical Application in Occupational Therapy
Klíčová slova: Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), ergoterapie, pediatrie, funkční schopnosti, hodnocení, disabilita, rodiče
Klíčová slova anglicky: Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), occupational therapy, pediatrics, functional skills, assessment, disability, parents
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Haškovcová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2011
Datum zadání: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Bc. Olga Nováková, M.Sc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. ALLEN, E. K., MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte : od prenatálního období do 8 let. Vyd. 2. Překlad Petra Vlčková. Praha : Portál, 2005. 187 s. ISBN 80-7367-055-0.
2. BERG, M., et al. Cross-cultural validation of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) norms in a randomized Norwegian population. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2008, 15, pp. 143-152. ISSN 1103-8128.
3. Boston University [online]. 2011 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.bu.edu/bostonroc/boston-roc-cores/procore/pedicat/
4. CÍBOCHOVÁ, R. Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života. Pediatrie pro praxi [online]. 2004, 6, s. 291-297 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: http://www.solen.cz/pdfs/ped/2004/06/07.pdf
5. CUSTERS, J. W. H., et al. Dutch adaptation and content validity of the `Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)’. Disability and Rehabilitation. 2002, 24, 5, pp. 250-258. ISSN 0963-8288.
6. DUMAS, H., et al. Item Bank Development for a Revised Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Physical & Occupational Therapy in Pediatrics [online]. 2010, 30, 3, pp. 168-184 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.bu.edu/kidsincontext/files/2009/09/Item-bank-development-for-a-revised-Pediatric-Evaluation-of-Disability-Inventory-PEDI.pdf
7. GROLEGER SRŠEN, K., VIDMAR G., ZUPAN A. Applicability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory in Slovenia. Journal of Child Neurology. 2005, 20, 5, pp. 411-416.
8. HALEY, Stephen M., et al. Accuracy and precision of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory computer-adaptive tests (PEDI-CAT). Developmental Medicine & Child Neurology [online]. 2011, 53, 12, pp. 1100–1106 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.bu.edu/kidsincontext/files/2009/09/Accuracy-and-precision-of-the-Pediatric-Evaluation-of-Disability-Inventory-computer-adaptive-tests-PEDI-CAT.pdf
9. HALEY, Stephen M., et al. Lessons from Use of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory: Where Do We Go from Here?. Pediatric Physical Therapy. 2010, 22, 1, pp. 69-75. Dostupné z: http://www.bu.edu/kidsincontext/files/2009/09/Lessons-from-Use-of-the-Pediatric-Evaluation-of-Disability-Inventory-Where-Do-We-Go-From-Here.pdf
10. HALEY, Stephen M., et al. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI): Development, Standardization and Administration Manual. Version 1.0. Boston: Boston University, 1992. 300 s.
11. HENDERSON, A., PEHOSKI Ch. Hand function in the child: foundations for remediation. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, c2006, 480 s. ISBN 03-230-3186-2.
12. HENDL, J. Kvalitativní výzkum : Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
13. HYTTICHOVÁ, Z. Ergoterapie v pediatrii aneb O přístupu senzorické integrace. Zdravotnické noviny : Sestra [online]. 12.1.2011, 2011, 1, [cit. 2011-09-30]. Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/sestra/ergoterapie-v-pediatrii-aneb-o-pristupu-senzoricke-integrace-457300>. ISSN 1214-7664.
14. KNOX, V., EVANS, A. L. Evaluation of the functional effects of a course of Bobath therapy in children with cerebral palsy : a preliminary study. Developmental Medicine and Child Neurology. 2002, 44, 7, pp. 447-460.
15. KRAMER, J., et al. Application of a New Measure of Activity and Participation with Children with Autism Spectrum Disorders. Boston University, 2011. Presented at the annual meeting of the American Association of Intellectual and Developmental Disabilities, The Twin Cities, Minnesota. Dostupné z: http://www.aamr.org/media/PDFs/Conference/ApplicationofaNewMeasureofActivity.pdf.
16. JELÍNKOVÁ, J. Práce s rodinou v ergoterapii. In: JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 125-136. ISBN 978-80-7367-583-7.
17. KOLÁŘ, P., et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.
18. KRIVOŠÍKOVÁ, M. Proč vyšetřovat v ergoterapii. In: JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 138-147. ISBN 978-80-7367-583-7.
19. KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 364 s. ISBN 978-802-4726-991.
20. LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ D. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006, 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
21. MULLIGAN, S. Occupational Therapy Evaluation for Children : A Pocket Guide. USA : Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 256 s. ISBN 978-0-7817-3163-8.
22. NEWMAN, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : Rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 168 s. ISBN 80-7178-872-4.
23. NORDMARK, E., et al. The American Paediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Applicability of PEDI in Sweden for children aged 2.0-6.9 years. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine. 1999, 31, 2, pp. 95-100.
24. NOVAK, I., CUSICK A., LOWE K. A Pilot Study on the Impact of Occupational Therapy Home Programming for Young Children With Cerebral Palsy. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2007, 61, 4, pp. 463-468 [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: http://ajot.aotapress.net/content/61/4/463.full.pdf+html
25. PAGE, J., et al. Adaptation and Cross-cultural Validation of Assessments: Ilustrated With an Example from Occupational Therapy. Hallesche Beiträge zu den Gesundheits- und Pflegewissenschaften Martin-Luther-Universität Halle, Wittenberg, Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Hrsg. von Johann Behrens [online]. 2009, 32, 8 [cit. 2012-02-27]. ISSN 1610-7268. Dostupné z: https://web.uk-halle.de/fileadmin/Bereichsordner/Institute/GesundheitsPflegewissenschaften/Hallesche_Beiträge_und_EBN/Halle-PfleGe-08-32.pdf
26. PEARSON. Pearsonassessments.com [online]. 2012 [cit. 2012-02-24]. Dostupné z: http://psychcorp.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail.htm?Pid=076-1617-647
27. PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. 247 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
28. SANDERS, J. O., et al. A Prospective Evaluation of the WeeFIM in Patients With Cerebral Palsy Undergoing Orthopaedic Surgery. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2006, 26, 4, pp. 542-546.
29. SCHÖNOVÁ, V. Spolupráce ergoterapeuta s rodiči dětských klientů. Zdravotnické noviny : Sestra [online]. 13.5.2008, 2008, 5, [cit. 2011-09-30]. Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/sestra/spoluprace-ergoterapeuta-s-rodici-detskych-klientu-363464>. ISSN 1214-7664.
30. SEDLÁŘOVÁ, P., et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Vyd. 1. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2008. 248 s. ISBN 80-247-1613-5.
31. STAHLHUT, M. Applicability and intrarespondent reliability of the pediatric evaluation of disability inventory in a random Danish sample. Pediatric Physical Therapy [online]. 2010, 22, 2, pp. 161-169 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: http://journals.lww.com/pedpt/Abstract/2010/02220/Applicability_and_Intrarespondent_Reliability_of.4.aspx
32. ŠAJTAROVÁ, L. Hra a další volnočasové činnosti jako terapeutický prostředek v ergoterapii. In: JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. s. 217-222. ISBN 978-80-7367-583-7.
33. TROJAN, S., et al. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., prepracované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2005. 240 s. ISBN 80-247-1296-2.
34. VEČEŘOVÁ, O. Psychomotorická poradna.cz [online]. 2010 [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://www.psychomotoricka-poradna.cz/psychomotoricky-vyvoj-ditete.php
35. VOS-VROMANS, D., et al. Responsiveness of evaluative measures for children with cerebral palsy: The Gross Motor Function Measure and the Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Disability and Rehabilitation. 2005, 27, 20, pp. 1245 – 1252.
36. WASSENBERG-SEVERIJNEN, J. E. Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI): calibrating the Dutch version [online]. S.l.: [s.n.], 2005 [cit. 2011-10-27]. ISBN 90-393-3877-9. Dostupné z: http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2010-0715-200143/wassenberg-severijnen.pdf
37. WENDY J. Coster, PhD, OTR/L, FAOTA: School Function Assessment (SFA) and Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Boston University: Dept of Occupational Therapy [online]. Boston, 29.10.2010 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: http://people.bu.edu/wjcoster/SFA_PEDI.htm#top
38. WHO (World Health Organization). International classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva: World Health Organization, 2001, 299 s. ISBN 92-415-4542-9.
39. WHO (World Health Organization). Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. 1. české vyd. Překlad Jan Pfeiffer, Olga Švestková. Praha: Grada, 2008, 280 s. ISBN 978-802-4715-872.
40. WREN, T. A., et al. Concurrent and discriminant validity of Spanish language instruments for measuring functional health status. Journal of Pediatric Orthopedics. 2008, 28, 2, pp. 199-212. ISSN 0271-6798.
Předběžná náplň práce
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) je standardizovaný test z USA. U dětí hodnotí klíčové funkční schopnosti, asistentskou pomoc a modifikace ve třech oblastech: sebeobsluha, mobilita a sociální funkce. Práce je zaměřená na popis PEDI a jeho praktického využití v ergoterapii. V teoretické části je test představen, popsána je spolupráce ergoterapeuta s rodiči a stručně je zhodnocen vývoj funkčních schopností dítěte do věku sedmi let. V praktické části je uvedena výpovědní hodnota testu pro ergoterapeuta a pro rodiče. Shrnuty jsou i výhody a nevýhody PEDI z pohledu ergoterapeuta. Pro dosažení cílů práce bylo provedeno 20 hodnocení dětí testem PEDI. Formou anonymního online dotazníku byla získaná zpětná vazba respondentů na test. Výsledky dokladuje podrobná kazuistika a souhrnné grafy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) is a standardized assessment developed in the USA. The PEDI samples key functional skills, caregiver assistance and modification in three content domains: self-care, mobility and social function. This thesis is aimed at the characterization of the PEDI and its practical application in occupational therapy. The theoretical part contains introduction of the PEDI, description of cooperation between occupational therapist and parents and brief description of functional skills development to the age of 7. Occupational therapists and parents information value of the PEDI is described in the practical part. The advantages and disadvantages for occupational therapist are also summarized. 20 assessments were used to achieve the aims of this theses. Feedback from the respondents was recieved using the anonymous online questionnaire. The detailed case study and graphs demonstrate the results of the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK