Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace města Plzně v souvislosti s kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury 2015
Název práce v češtině: Marketingová komunikace města Plzně v souvislosti s kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury 2015
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of Pilsen in connection with the nomination for the title of the European capital of culture 2015
Klíčová slova: Place marketing, place branding, město Plzeň, marketingová komunikace, kulturní turismus, Evropské hlavní město kultury, komunikační nástroje.
Klíčová slova anglicky: Place marketing, place branding, the city of Pilsen, marketing communications, culutral tourism, the European capital of culture, communication tools.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2011
Datum zadání: 31.10.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Smetanovo nábř. 6
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BLAIN, C. Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. Journal of Travel Research [online]. 2005-05-01, roč. 43, č. 4, s. 328-338 [cit. 2012-04-09]. ISSN 0047-2875. DOI: 10.1177/0047287505274646. Dostupné z: <http://jtr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0047287505274646>.
BUHALIS, Dimitrios. Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management [online]. 2000, no. 21, 97 - 116 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: <http://www2.egi.ua.pt/cursos_2005/files/TT/BuhalisDestinationMarketing.pdf>.
HANNA, Sonya a Jennifer ROWLEY. An analysis of terminology use in place branding. Place Branding and Public Diplomacy [online]. 2008, roč. 4, č. 1, s. 61-75 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1751-8040. DOI: 10.1057/palgrave.pb.6000084. Dostupné z: <http://www.palgrave-journals.com/doifinder/10.1057/palgrave.pb.6000084>.
HORNER, Susan. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: [aplikovaný marketing služeb]. Praha: Grada, c2003, 486 s. ISBN 80-247-0202-9.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 288 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3247-3. str. 183.
KAVARATZIS, Mihalis a Gregory ASHWORTH. Place marketing: how did we get here and where are we going?. Journal of Place Management and Development [online]. 2008, roč. 1, č. 2, s. 150-165 [cit. 2012-03-12]. ISSN 1753-8335. DOI: 10.1108/17538330810889989. Dostupné z: <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/17538330810889989>.
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. str. 89.
KOTLER, Philip, David GERTNER. Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of brand management [online]. 2002, 4/5, s. 249-261 [cit. 2012-05-12]. ISSN 1350-231X. Dostupné z: <http://search.proquest.com/docview/232486748?accountid=15618>.
KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving REIN. Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. ISBN 07-432-3636-X.
KOTLER, Philip, Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, 864 s. ISBN 978-80-247-0513-2.. str. 105.
MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Piggott RACHEL. New Zealand, 100% Pure. The creation of a powerful niche destination brand. Journal of brand management [online]. 2002, 4/5, s. 335-354 [cit. 2012-04-12]. ISSN 1350-231x. Dostupné z: <http://search.proquest.com/docview/232488687/fulltextPDF/136A6C8A63852111E85/1?accountid=15618>.
MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Roger PRIDE. Destination branding: creating the unique destination proposition. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004, 313 s. ISBN 07-506-5969-6.
PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací: strategický a taktický marketing destinace turismu, systém marketingového řízení destinace a jeho financování, řízení kvality v destinaci a informační systém destinace. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2. str. 21.
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 978-80-247-2866-7. str. 31.
VAN GELDER, Sicco. City Brand Partnerships. DINNIE, Keith. City branding: theory and cases. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-0--230-24185-5.
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace města Plzně v souvislosti s kandidaturou na titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) pro rok 2015. Období, které chci popsat, je vymezeno počátkem kandidatury města Plzně na titul EHMK (podzim 2009) a dnem oficiálního udělení titulu Radou EU, tedy 19. květnem 2011. Ve své práci se chci věnovat termínu place marketing (place branding), dále popisu města Plzně jako destinace, pozadí a podstatě projektu EHMK a konečně samotné marketingové komunikaci města Plzně, projektu kandidatury, tedy komunikační strategii navrhované zástupci města Plzně pro rok 2015 a dále propagaci kandidatury a následně zisku titulu zejména směrem k veřejnosti. Zde se budu podrobněji věnovat zvolenému komunikačnímu mixu a jednotlivým nástrojům. Cílem práce je komplexní popis marketingové komunikace a hodnocení její efektivnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this bachelor thesis is to analyze the marketing communication activities of the city of Pilsen in connection with its nomination for the title of the European Capital of Culture 2015. These are analyzed within the period which is defined by the fall of 2009 and by the day when the city was officially awarded the title, that is the 19th of May 2011. The thesis will describe the approaches to place marketing (place branding), also the city of Pilsen as a destination, the project of the European Capital of Culture and finally the applied communication activities. This thesis will analyze the communication tools and the communication strategy concept for the year 2015. The goal is to cover the marketing communication of the city of Pilsen in a comprehensive way and to evaluate its efficiency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK