Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz ženy v české reformaci
Název práce v češtině: Obraz ženy v české reformaci
Název v anglickém jazyce: Women´s Picture in Czech Reformation
Klíčová slova: žena, středovek, česká reformace,
Klíčová slova anglicky: Women, Medieval, Czech Reformation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce charakterizuje ženu v období české reformace. První kapitola se zabývá prostředím české reformace. Od vlády Karla IV. přes průřez historií husitství, zakončené smrtí Jiříka z Poděbrad. Druhá část práce je věnována vybraným českým reformátorům a poslednímu husitskému králi. Třetí část se zabývá konkrétními příklady žen, které byly pro dobu reformace výjimečné. Poslední čtvrtá část pojednává o rolích ženy. Od narození do smrti. Popisuje roli ženy v rodině, v křesťanském životě a ve společnosti. Práce je zakončena úvahou o ženě v české reformaci a dnešní době.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work characterizes women in era of the czech reformation. The first chapter is about ambience of the czech reformation. From Charles IV.´government, to midship history of the Hussites, the work is ended by death of Jiřík z Poděbrad. The second part is dedicated to selected men of the czech reformation, to the last hussites king. The third part is about specific examples of women, which were for special reformation era. The last fourth part is about woman role. From birth to death. Work describes woman´s role in the family, Christian life and in the society. End of the work is a reflection about woman in the czech reformation and woman today.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK