Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace
Název práce v češtině: Doplňky stravy jako modulátory aktivace potravních karcinogenů, 2. fáze biotransformace
Název v anglickém jazyce: Food Supplements as Activation Modulators of Food
Carcinogens, Phase II Metabolism
Klíčová slova: potravní karcinogeny, sulfotransferasy, N-acetyltransferasy
Klíčová slova anglicky: food carcinogens, sulfotransferases, N-acetyltransferases
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Heterocyklické aromatické aminy (HAA) jsou zástupci karcinogenních a mutagenních látek, které vznikají při tepelné úpravě masa včetně ryb, zejména při smažení a grilování. V organismu může docházet po vstupu těchto cizorodých látek k jejich metabolické aktivaci na látky s vyšší toxicitou či karcinogenním potenciálem. Vedle enzymů první fáze biotransformace se tohoto procesu účastní i enzymy druhé fáze biotransformace, zejména sulfotransferasy (SULT) a N-acetyltransferasy (NAT). Protože mohou být tyto enzymy inducibilní, může prostřednictvím jiných látek obsažených v potravě docházet k jejich indukci. Významnými induktory jsou někteří zástupci flavonoidních látek - genistein, biochanin A a ß-naftoflavon. U těchto látek byla prokázána schopnost indukovat tvorbu sulfotransferas v podmínkách in vitro a in vivo. Zvýšené množství enzymů může vést k podpoře metabolické aktivace prokarcinogenů za vzniku většího množství aduktů s DNA, což má za následek rozvoj karcinogeneze. Pro výzkum indukce potkaních enzymů rSULT a rNAT byly navrženy peptidy, které poslouží k produkci protilátek vhodných pro jejich imunodetekci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Heterocyclic aromatic amines (HAA) are representatives of carcinogenic and mutagenic compounds formed when muscle meat, including fish, is cooked, especially by frying and grilling. When these xenobiotic compounds enter the organism, they may be activated by metabolism into compounds with higher toxicity or carcinogenic potencial. Besides the enzymes of the phase I metabolism also the enzymes of the phase II metabolism mainly sulfotransferases (SULT) and N-acetyltransferases (NAT) may participate. Because these enzymes may be inducible their induction may be caused by other compounds present in food. Important inductors are some representatives of flavonoids - genistein, biochanin A and ß-naphtoflavone. These compounds have been proven to be able to to induce formation of sulfotransferases in vivo and in vitro conditions. An increased amount of enzymes may lead to the support of metabolic activation of procarcinogens, resulting in an increased formation of DNA aducts, causing development of carcinogenesis. For the research of induction of rat enzymes, rSULT and rNAT peptides were proposed that will be used for the production of antibodies suitable for their immunodetection
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK