Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Struktura ptačích společenstev na výškovém gradientu Kamerunské hory
Název práce v češtině: Struktura ptačích společenstev na výškovém gradientu Kamerunské hory
Název v anglickém jazyce: Bird assemblage structure on elevational gradient of Mt. Cameroon
Klíčová slova: diverzita ptáků, nadmořská výška, druhové bohatství, druhový obrat, výškové rozšíření
Klíčová slova anglicky: bird diversity, altitude, species richess, species turnover, elevational ranges
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 26.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tropické hory patří k druhově nejbohatším územím v globálním měřítku. Vedle evolučně-historických důvodů podporujících speciaci a vysokou míru endemismu lze za hlavní důvod druhového bohatství tropických hor označit nebývale vysokou heterogenitu prostředí na malé škále. Zonace vegetačního krytu řízená rychlými změnami abiotických podmínek (srážky, teplota) na relativně krátkém výškovém gradientu umožňuje koexistenci mnoha druhů s různými ekologickými nároky. Z tohoto důvodu jsou altitudinální gradienty jedním z nejsilnějších nástrojů pro studium faktorů zodpovědných za distribuci druhové diverzity na Zemi. Kamerunské hory tvoří izolovaný horský masiv v tropické Africe, reprezentující svým značným výškovým rozpětím (0-2500 m), kontinuitou i zachovalostí tropických lesů excelentní model pro výzkum rozmístění druhové diverzity i změn struktury ptačích společenstev podél silného gradientu podmínek prostředí. Přestože ptáci patří k nejstudovanějším organismům, data o struktuře ptačích společenstev na ucelených výškových gradientech v tropech jsou dosud vzácná. Oproti tomu ovšem poměrně dobře známe výškové rozpětí výskytu jednotlivých druhů. Cílem diplomové práce bude shromáždit všechny publikované údaje (atlasy, odborné články, checklisty, faunistické zprávy apod.) o výškovém rozpětí, resp. spodním a horním limitu rozšíření ptáků obývajících Kamerunské hory (pro celé pohoří i dominantní hory jednotlivě) a pomocí těchto dat hledat odpovědi na následující otázky:
1. Jakým způsobem se mění druhové bohatství ptáků podél výškového gradientu? (kontinuální úbytek, low-elevation plateau, mid-elevation peak)
2. Jaký je průběh druhové obratu (betadiverzita) podél gradientu? Lze vysledovat kontinuální obměnu společenstev nebo skokové změny odpovídající jednotlivým vegetačním pasům?
3. Lze identifikovat nějaké obecné vlastnosti druhů, které by korespondovaly s šířkou altitudinálního rozpětí jejich rozšíření? (fylogenetický signál, life-history znaky, velikost areálu, biotopová specializace). Jaké druhy (s jakými vlastnostmi) typicky obývají vysoké nadmořské výšky? (environmentální filtrace)
4. Dochází k častému nahrazování blízce příbuzných druhů na výškovém gradientu? (despotická distribuce)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK