Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
System of Education of Pharmacists in Greece
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: System of Education of Pharmacists in Greece
Klíčová slova: Vzdělávání lékárníků, farmaceutická fakulta, student farmacie
Klíčová slova anglicky: Education of pharmacists, faculty of pharmacy, student of pharmacy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat základní materiály související se vzděláváním lékárníků v Řecku (legislativa). Provést průzkum formou dotazníku mezi řeckými studenty farmacie. Porovnat přípravu farmaceutů v Řecku a ČR.
Osnova práce:
1. Úvod a cíl práce
2. Teoretická část
3. Metodická část
4. Praktická část - výsledky
5. Diskuze
6. Závěr
7. Použitá literatura
8. Přílohy
9. Abstrakt
Seznam odborné literatury
www.pfs.gr
book "DATA OF PHARMACEUTICAL LEGISLATION"
Collection of Law of Greece - vybrané právní předpisy související s tématem
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění
vnitřní předpisy České lékárnické komory
www.lekarnici.cz
internet – další www stránky související s tématem DP, např. INSTITUTE FOR CONTINUING EDUCATION AND CPD OF COMMUNITY PHARMACISTS;
Předběžná náplň práce
Cílem práce je získat aktuální poznatky o systému profesní přípravy farmaceutů v Řecku a provést základní srovnání se situací v ČR. Uskutečnit průzkum mezi řeckými studenty farmacie studujícími v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of diploma theses is:
- to get current knowledge about system of education of pharmacists in Greece
- to compare situation in this field in Greece with the Czech republic
- to realise survey between Greek students of pharmacy in the CzR
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK