Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paměti, historickogeografický pramen a obraz regionu (na příkladu Pamětí F. J. Vaváka z přelomu 18. a 19. století).
Název práce v češtině: Paměti, historickogeografický pramen a obraz regionu (na příkladu Pamětí F. J. Vaváka z přelomu 18. a 19. století).
Název v anglickém jazyce: Memoirs, historical-geographic source and the image of region (for example, the memoirs of FJ Vavák turn of the 18th and 19th centuries)
Klíčová slova: F.J. Vavák, paměti, historickogeografický pramen, obraz regionu
Klíčová slova anglicky: FJ Vavák, memoirs, historical- geographic source, the image of region
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci bude sledován obraz krajiny ve významné regionální kronice Františka Jana Vaváka (Paměti, vydané jako edice pod titulem Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816) ve smyslu tohoto typu kronik jako historickogeografického pramene z konce 18. a počátku 19. století. K dalším srovnávacím pramenům bude přiřazeno zejména první vojenské mapování, a to mapový i písemný operát, případně další regionální kroniky a paměti.
Seznam odborné literatury
Regionální kroniky, např. ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce
http://www.mestodobruska.cz/muzeum/index.php?id=9&id2=2

Soudobá i starší regionální periodika
Bartoš, Josef: Pojetí regionu v historiografii. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Historica 27. Olomoucs 1996, s. 127-133.
Bůžek, Václav: Region v historickém diskursu. In: Jihočeský sborník historický 72. České Budějovice 2003, s. 5-13.
Chromý, Pavel: Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Geografie na cestách poznání. Praha 2003, s. 163-178.
Regiony – časoprostorové průsečíky? Vědecká redakce Robert Šimůnek. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., svazek 21, Praha, HÚ 2008 (vyšlo 2009).
Semotanová, Eva: K problematice regionů – časoprostorových průsečíků. In: Regiony – časoprostorové průsečíky? Vědecká redakce Robert Šimůnek. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., svazek 21, Praha, HÚ 2008 (vyšlo 2009), s. 7-25.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK