Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manželství
Název práce v češtině: Manželství
Název v anglickém jazyce: Marriage
Klíčová slova: sňatek, rozvod, manželé
Klíčová slova anglicky: marriage, divorce, husband and wife
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2014
Datum a čas obhajoby: 21.01.2014 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č.139
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2014
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Resumé

Manželství

Tématem mé diplomové práce je „Manželství“. Téma „Manželství“ jsem si vybrala, protože věřím, že manželství je věčný a stále aktuální právní institut, ovlivňující každodenní život jednotlivců. Tato práce hlavně analyzuje a popisuje celou existenci právního institutu manželství od jeho začátku do konce. Ve své práci jsem se tedy zaměřila zejména na uzavírání, obsah a způsoby zániku manželství, jakož i na právní důsledky s ním spojenými.

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je Úvod a tou poslední Závěr. Zbylé tři kapitoly se zabývají různými aspekty manželství. Vedle těchto pěti kapitol má práce i svůj Obsah, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a Přílohy.

Druhá kapitola následující po Úvodu popisuje historický vývoj právní úpravy, zabývající se manželstvím v průběhu času. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželskému právu ve starověkém Římě, a druhá zachycuje jeho vývoj na českém území.

Třetí kapitola se zabývá zařazením rodinného práva do práva občanského, zmiňuje prameny manželského práva a porovnává českou účinnou právní úpravu s tou zatím stále ještě platnou. Kapitola je rozdělena do sedmi podkapitol. První podkapitola se snaží definovat právní pojem manželství. Podkapitola druhá je věnována problematice uzavírání manželství od předoddavkového řízení po sňatečný obřad, včetně jednotlivých forem manželství, uzavírání manželství při mimořádných okolnostech. Bezprostředně následující podkapitola je pak zaměřena na neplatnost a neexistenci manželství. Čtvrtá podkapitola zmiňuje problematiku fingovaných manželství. Vzájemná manželská práva a povinnosti jsou předmětem výkladu podkapitoly páté. Předposlední podkapitola pak rozebírá způsoby zániku manželství, včetně všech variant rozvodu, ochrany nezletilých dětí a rozvodového řízení. A nakonec poslední podkapitola stručně nastiňuje církevní úpravu manželství. Každá z těchto podkapitol navíc obsahuje i pasáž, jež reflektuje významné změny v této oblasti účinné od 1. ledna 2014.

Předposlední kapitola reaguje na aktuální světové dění v oblasti manželského práva. Touto zohledněnou novinkou je povolení uzavření homosexuálních sňatků ve Francii. Vedle toho tato kapitola též stručně popisuje francouzskou právní úpravu manželství a jiných forem soužití mezi mužem a ženou, kterými jsou smlouva o občanské solidaritě a nesezdané soužití. Tato kapitola také porovnává českou a francouzskou právní úpravu.

V poslední kapitole se snažím shrnout celou práci a vyslovit své názory zejména na rozdíly v současné právní úpravě a té budoucí, obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I když tento nový zákon stávající právní úpravu přebírá, dále ji obohacuje o současné konstantní rozhodnutí soudů, upřesňuje nejasnosti a zavádí nové právní instituty. Hlavním závěrem vyplývajícím z této diplomové práce je konstatování, že „nový“ občanský zákoník je lepší a kompletnější než současná právní úprava, roztříštěná v několika zákonech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Marriage

The topic of my Master´s degree thesis is Marriage. The reason for choosing this topic is that I believe marriage is everlasting and is still a very current legal institute that influence day-to-day live of individuals. The purpose of my thesis is to analyze and describe the entire existence of the legal institute of marriage from the beginning to the end. My research is mainly focused on entering into marriage, content of marriage itself, means of the termination of marriage and finally on associated legal consequences.

The thesis is composed of five chapters. First chapter is the Introduction and last chapter is the Conclusion. The other three main chapters deal with different aspects of marriage. There are also the Content, the Index of Abbreviations, the Bibliography and the Annexes beside these five chapters.

The first chapter following the Introduction describes historical development of legislation concerning marriage during the time. The chapter is divided into two parts. The first of them is devoted to matrimonial legislation in Ancient Rome. Second part documents its development on Czech territory.

Chapter Three discusses the categorization of the Family law into the Civil law, mentions sources of marital law and compares Czech matrimonial legislation in force with the new one contained in Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code. The chapter is subdivided into seven parts. Part One defines term of marriage. Part Two explains process of contracting the marriage including the procedure before the Registry Office, wedding ceremony, forms of marriage and entering into marriage in extraordinary situations. The next part is about the invalidity and the nonexistence of marriage. The fourth part is addressed to problematic of sham marriages. The content of marriage or better to say the husband and wife’s rights and responsibilities are described in the succeeding part. The next-to-last part outlines the means of the termination of marriage including types of divorce, the protection of minors and procedure of divorce. Last part gives a brief survey on religious aspects of marriage. Each of these parts contains also description of main changes effective from first of January 2014.

Penultimate chapter reflects current affairs in the world which are represented by permission of homosexual marriages in France. There is a brief description of French marital legislation and its different ways of coexistence of man and woman such as the Contract of Civil Solidarity and cohabitation. The chapter also compares Czech and French relevant legislation.

Conclusions are drawn in Chapter Five. There is given my final comparison of current and future Czech legislation. Even though Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code copies current Czech marital legislation, it also reflects current jurisprudence, is more specific about doubts of legal statements in current legislation and introduces new legal institutes. The main conclusion which came out of this thesis is that Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code is better and more complex than current legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK