Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní licenční smlouvy
Název práce v češtině: Mezinárodní licenční smlouvy
Název v anglickém jazyce: International licensing contracts
Klíčová slova: mezinárodní licenční smlouva, právo duševního vlastnictví, volba práva, imperativní normy
Klíčová slova anglicky: international licensing contract, intellectual property law, choice of law, internationally mandatory rules
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 16.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2014
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem předkládané práce je analyzovat institut mezinárodní licenční smlouvy, funkci a postavení, jež zaujímá ve sféře mezinárodního obchodu nehmotnými statky, a právní režim, jemuž na úrovni českého právního řádu a práva Evropské unie podléhá. Práce sestává ze čtyř částí. První část se zaměřuje na institut smluvní licence v obecné rovině, nastiňuje její pojem a základní definiční rámec. Reflektuje funkci a pozici, kterou institut licenční smlouvy zaujímá v českém právním řádu, jakož i její posun v rámci rekodifikace českého soukromého práva. Předkládá rozmanitou typologii smluvní licence, přičemž zevrubněji se zabývá jejími modifikacemi, respektive mezními smluvními modely, jimiž jsou franchisová smlouva a smlouva o know-how. Druhá část práce navazuje výkladem věnovaným institutu licenční smlouvy s mezinárodním prvkem, předkládá její obecnou klasifikaci a věnuje se rovněž pramenům její úpravy. Obsahem třetí části je rozbor právního režimu, jemuž mezinárodní licenční smlouva podléhá, přičemž těžiště výkladu spočívá v unijní úpravě obsažené v Římské úmluvě a v Nařízení Řím I. Problematika je pojednána v širším tematickém záběru zahrnujícím rovněž některé související otázky z oblasti práva duševního vlastnictví. Závěrečná část práce se zabývá dílčími aspekty vzájemného postavení smluvních stran závazkového vztahu, který mezinárodní licenční smlouva představuje a zakládá, práv a povinností, jež tvoří jeho obsah, a věnuje se zejména problematice licenční odměny, případně jiných úhrad, k nimž se nabyvatel úplatné licence zavazuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to analyze international license contract institute, the function and the position it occupies in the sphere of international business with incorporeal goods and legal regime which it, on the level of the Czech rule of law and European Union law, is subject to. The thesis consists of four parts. The first part focuses on the institute of contractual license in general. It outlines its conception and basic definitional framework. It reflects the function and the position which the institute of license contract occupies in the Czech rule of law as well as its shift within the framework of Czech private law recodification. It presents diverse typology of contractual license and in the process it thoroughly focuses on its modifications, respectively on marginal agreement models such as franchise agreement and know how agreement. The second part of the thesis continues with text dedicated to the institute of license contract with international element. It presents its general classification and it also analyzes sources of its modification. The third part of the thesis treats legal regime which the international license contract is subject to, and the focal point of the text lies in the union modification included in the Rome Convention and in Regulation Rome I. The problem is discussed in wide thematic scope also including certain related questions from the area of intellectual property right. The final part of the thesis focuses on partial aspects of mutual position of contractual parties in contractual relationship which the international license contract introduces and establishes, the rights and duties that constitute its content and, in particular, it focuses on the problems of license reward and eventually other payments which the acquirer of payment license commits to.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK