Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smlouva o nájmu podniku
Název práce v češtině: Smlouva o nájmu podniku
Název v anglickém jazyce: A contract to lease an enterprise
Klíčová slova: pacht závodu, změny závodu, péče řádného hospodáře
Klíčová slova anglicky: usufructuary lease of an establishment, modification of an establishment, legal duty to care
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2011
Datum zadání: 11.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce rozebírá smluvní typ pachtu závodu, který je upravený v § 2349 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práce se zaměřuje na přechod pohledávek a dluhů, odpovědnost za vady, změny závodu, údržbu a opravy a problematiku vypořádání stran při skončení pachtu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with Czech legal regulation of the agreement of usufructuary lease of an establishment, regulated by Section 2349 atc. Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. Especially problematic issues are rights and obligations, liability for defects, modification of an establishment, maintenance, end of the contract and settlement of the parties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK