Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným
Název práce v češtině: Povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným
Název v anglickém jazyce: Duties of members of Limited Liability Company
Klíčová slova: Povinnosti společníků ve společnosti s ručením omezeným, povinnosti společníků,společník společnosti s ručením omezeným
Klíčová slova anglicky: Duties of members of a Limited Liability Company, duties of members,a member of a Limited Liability Company
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 05.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2013 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 212
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2013
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce zpracovává komplexní přehled povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným, a to v situaci, kdy již vstoupil v platnost nový zákon upravující obchodní společnosti a družstva, sice zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon nahradí současný obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., a to k datu 1. ledna 2014, kdy zákon o obchodních korporacích nabude účinnosti. Z tohoto důvodu nezpracovává práce jen současně účinnou úpravou povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným, ale zaměřuje se také na úpravu účinnou od 1. ledna 2014.
V první a druhé kapitole je čtenář uveden do problematiky společnosti s ručením omezeným, na což navazuje charakteristika obchodního podílu a definice práv a povinností v souladu s teorií práva. Třetí kapitola je zaměřena na možnosti systematického uspořádání jednotlivých povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným. Nejprve popisuje a kriticky hodnotí způsoby systematického uspořádání, které upravuje odborná literatura. Poté následuje systematické uspořádání vytvořené autorkou práce, které je založeno na členění povinností dle skutečnosti, na základě které povinnosti vznikají. Hlavní náplň této práce je obsažena ve čtvrté a páté kapitole, které zpracovávají jednotlivé povinnosti společníků ve společnosti s ručením omezeným. Těmito povinnostmi jsou povinnost loajality, vkladová povinnost, ručení společníků ve společnosti s ručením omezeným, příplatková povinnost, povinnost k plnění do rezervního fondu, povinnost osobní účasti na řízení společnosti a povinnost odevzdat kmenový list. Každá z podkapitol těchto částí práce rozebírá, jaké novinky přinese právní úprava zákona o obchodních korporacích.
Závěr obsahuje zpětné ohlédnutí za tím, do jaké míry došlo k naplnění jednotlivých cílů vytyčených v úvodu práce. Autorka konstatuje, že téměř všechny cíle práce, mezi které uvádí především cíle spočívající v komplexní analýze povinností, v systematickém uspořádání povinností a v komparaci nové a současné právní úpravy, byly naplněny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis analyzes comprehensive overview of duties of members of a Limited Liability Company, and that in the situation, when new law about corporations and cooperatives, namely Act No. 90/2012 Sb., of corporations and cooperatives (Business Corporations Act), came into force. This law will replace the current Commercial Code, Act No. 513/1991 Sb., and that to the date of 1st January 2014, when the Business Corporations Act will be effective. For that reason this work does not analyze only the currently effective regulation of duties of members of Limited Liability Company, but it is also focused on regulation effective from 1st January 2014.
In the first and second chapter is a reader introduced in the issues of Limited Liability Company, that it is followed up with the characteristic of business share and the definition of rights and duties in compliance with the juristic theory. The third chapter of the thesis is focused on possibilities of a systematic arrangement of duties of members of Limited Liability Company. Firstly there are described and critically evaluated possibilities of systematic arrangements, which are contained in specialized literature. Subsequently follows the systematic arrangement made by the author of the thesis, which is based on classification of duties according to the fact on the basis of which the duties arise. Main content of this thesis is contained in the fourth and fifth chapter, which deals with every single duty of member of Limited Liability Company. These duties are the duty of loyalty, the deposit duty, the duty of liability of members of Limited Liability Company, the contributory duty, the duty of fulfillment to reserve fund, the duty of personal participation on management of company and the duty to past a fundamental certificate. In each subchapter of these parts of the thesis is analyzed, which innovations will be brought by the new legal regulation of the Business Corporations Act.
The conclusion contains looking back for the extent of fulfillment of objectives, which was set up in the introduction of the thesis. The author states, that almost all of objectives of the thesis, among which she presents primarily goals consisting in comprehensive analysis of duties, in systematic arrangement of duties and in comparison of new and current legal regulation, was fulfilled.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK