Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řádu
Název práce v češtině: Srovnávací reklama - vývoj úpravy v českém právním řádu
Název v anglickém jazyce: Comparative advertisement - the development of regulation in the Czech legal order
Klíčová slova: srovnávací reklama, nekalá soutěž, směrnice o klamavé a srovnávací reklamě
Klíčová slova anglicky: comparative advertising, unfair competition, directive on misleading and comparative advertising
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2011
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: 211
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Má diplomová práce rozebírá právní úpravu srovnávací reklamy v České republice. Nezabývá se však pouze současně platnou legislativní úpravou, dívá se také na její historický vývoj a na budoucí vyhlídky. Cílem mé diplomové práce je zmapovat vývoj právní úpravy srovnávací reklamy v českém právním řádu v jednotlivých epochách našich dějin, podat co nejvěrnější obraz přístupu zákonodárců, odborníků a soudců k této problematice a nakonec se pokusit o její zhodnocení. Důraz kladu na současně platnou soukromoprávní úpravu, poněkud stranou ponechám úpravu srovnávací reklamy obsaženou v předpisech veřejného práva, jako je zákon o regulaci reklamy nebo zákon o ochraně spotřebitele a mimoprávní regulaci reklamy.
Po úvodu vkládám krátkou kapitolu obsahující pár slov k pojmu srovnávací reklama a o různých přístupech k ní. Poté v následující kapitole chronologicky pojednávám o otázkách právní úpravy v průběhu historie: první část této kapitoly se věnuje období první republiky, zákonu 111/1927 Sb. z. a n. na ochranu proti nekalé soutěži a navazující bohaté judikatuře. Druhá část se zabývá socialistickou epochou, úplným odmítnutím hospodářské soutěže jako takové a logickým poklesem zájmu o úpravu nekalé soutěže. Poslední dvě části pak zmiňují situaci po sametové revoluci, nástup volného trhu, dramatické změny v úpravě nekalé soutěže a vliv evropského práva.
Těžiště mé diplomové práce leží v kapitole čtyři, která se soustředí na současnou právní úpravu: porovnává aktuální znění obchodního zákoníku s textem evropské směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, analyzuje rozdíly v definici srovnávací reklamy i v jednotlivých podmínkách přípustnosti a zároveň odkazuje na nejdůležitější rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v této oblasti. Následuje zmínka o české judikatuře, mimoprávní regulaci a veřejnoprávních aspektech úpravy srovnávací reklamy. Kapitola pět se týká připravovaného začlenění úpravy srovnávací reklamy do nového občanského zákoníku. Závěry najdeme v kapitole 6.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis analyzes the legal regulation of the comparative advertising in the Czech Republic. It deals not only with the current legislation, but it looks at the historical development and future perspectives too. The goal of my thesis is to provide a thorough guide to the development of its legal regulation within the particular eras of the Czech history, describe different approaches of legislators, judges and professionals, and eventually, I try to evaluate the current situation and draw conclusions.
At the very beginning after my introduction I put a short chapter containing a few words about the term “comparative advertising” itself and about the different types of comparative advertising. Then, in the following chapter I chronologically address the issues of legal legislation in the history of the Czech Republic: the first part is dedicated to the time period of so called “First Republic” and its Law on protection against unfair competition and its vast judicature. The second part is concerned with the socialist era in our history, the complete rejection of the economic competition as such and the logical decline in the interest in the unfair competition legislation. The last two parts of this chapter mention the situation after the Velvet Revolution, the free market economy comeback, the dramatic changes in Czech unfair competition legislation and the influence of European law.
The heart of my thesis lies in chapter Four that focuses on the current situation in the Czech legislation on comparative advertising. It compares the wording of the Czech commercial code and the European directive, analyzes the differences in its legal definition and the individual conditions of admissibility and it refers to the most important decisions of the Court of Justice of the European Union on this topic. Subsequently, I mention the Czech judicature, self-regulation and public law aspects of comparative advertising. Finally, in chapter Five I look at the future prospects. The conclusions are drawn up in chapter Six.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK