Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Portréty reformátorů 16.-17.století
Název práce v češtině: Portréty reformátorů 16.-17.století
Název v anglickém jazyce: Portraits of reformators of 16th and 17th century
Klíčová slova: Reformace, Portrét, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Martin Luther, Jan Hus, Ikonoklasmus, Ikonografie
Klíčová slova anglicky: Reformation, portraits, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Martin Luther, John Huss, Iconoclasme, Iconographie
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova bakalářské práce
1. Shrnutí literatury
2. Reformace, její dějiny a vztah k výtvarnému umění
2.1. Vývoj reformace v Evropě
2.2. Vztah reformátorů k výtvarnému umění
2.3. Ikonoklasmus
2.4. Obrazy jako bible chudých – aneb jiné prostředky šíření víry.
3. Portréty a jiné zobrazování reformátorů
3.1. Výtvarný vývoj v zobrazování reformátorů
3.2. Albrecht Dürer, Hans Holbein, Lucas Cranach starší/mladší
3.3. Knihtisk a zobrazení reformátorů v grafice
3.4. Skupinové portréty reformátorů
3.5. Ikonografické vysvětlení skupinového portrétu, zvaného „Chandelier“
4. Výtvarné rozdíly v portrétech reformátorů mezi jednotlivými evropskými zeměmi
4.1. Zobrazení Mistra Jana Husa, Jana Kalvína, Martina Luthera
5. Závěr
Seznam odborné literatury
BARTLOVÁ Milena/ŠRONĚK Michal : Public communication in European refromation : artistic and other media in Central Europe : 1380-1620, Prague 2007
FATIO Olivier : Jean Calvin et la Réformation de Genève 1536 – 1564, Genève 2009
FATIO Olivier : Comprendre la Réforme, Genève, 2005
WIRTH Jean/DUPEUX Cécile/JEZLER Peter : Iconoclasme – vie et mort de l´image médievale, Strasbourg 2001
HONRÍČKOVÁ Kateřina/ŠRONĚK Michal (ed.) : Umění české reformace (1380-1620), Praha 2011
GREIG Charles : Contemporary portraits of reformers of religion and letters, London 1906
KOERNER Leo Joseph : The Reformation of the image, 2003
KLÍPA Jan : Mezi ikonou a výsměchem : podobizny a podoby Martina Luthera. In: Dějiny a současnost XXX, 2008, 12
PANOFSKY Erwin: The life and art of Albrecht Dürer, Princeton 1955
RECHT Roland : De la puissance de l´image : les artistes du Nord face à la Réforme, Paris 1997
ROSENBERG Jacob/FRIEDLÄNDER Max : Les peintures de Lucas Cranach, Paris 1978
SCHULZE Ingrid : Lucas Cranach d.J. und die protestantische Bildkunst in Sachsen und Thüringen, 2004
Předběžná náplň práce
V první části své bakalářské práce bych chtěla vystihnout historický nástin nového reformačního hnutí, které ovlivnilo dějiny celé Evropy. Této historcké části chci věnovat jen úvodní část celé bakalářské práce. V druhé, hlavní části práce, se chci specializovat na vývoj umění v této době, konkrétně se zabývat skupinovými portréty a portréty reformátorů. Chci zde také zmínit umělce, kteří pracovali pro refromátory, a proto přispěli k rozvoji umění v této historické etapě. V poslední části práce zhodnotím stav bádnání a srovnám zobrazení Mistra Jana Husa a Martina Luthera.
Období reformace, která zasáhla téměř celou Evropu, ovlivnilo dějiny a jejich pozdější pohled na ně. Tyto změny měly za následek také rozdílný pohled na výtvarné umění, které i v období reformace, počínaje Johnem Wycliffem, později Janem Husem a v neposlední řadě i Martinem Lutherem, prodělalo vývoj, který silně ovlivnil společnost a její vnímání nového náboženského směru.
Portréty významných reformátorů, kterými bych se chtěla zabývat ve své práci, mě zaujaly pro svou různorodost, odlišnost a výtvarnou diverzitu mezi jednotlivými umělci, kteří spolupracovali s významnými reformátory a jejich výtvarný i ikonografický styl se měnil podle druhu námětu, doby i místa. Tyto zajímavé odlišnosti bych chtěla shrnout ve své bakalářské práci a přispět novým pohledem na tuto problematiku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the first part of my thesis I would like to focus on the historical view on the new reformation movement which had a big influence on history of whole Europe. On this historical part I would like to write the preface of this work. In the second, main part the thesis I want to introduce the art process, portriats and group portraits of the reformators in that time. According to this topic I want to mention the artists who worked for the reformators so they made a contribution with the growth of this historical period. In the last part I will evaluate the research and compare portraits of John Huss and Martin Luther.
The period of reformation in whole Europe had a big influence on history and his point of view. These changes concerned with art as well, therefore the reformation starting with John Wycliffe, John Huss and finaly Martin Luther, made a progress which affected the society and perception on the new religious movement.
In my bachleor masterpiece I want to specialize in portraits of reformators, which made my interest in their variedness and art diversity between particular artists who cooperated with the famous reformators. With the specialization on their artistic and iconographic style which was changing with the subject. These interesting differences I would like to describe in my masterpiece and contribute with a new point of view on this topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK