Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česko-saské vztahy. Sasko jako aktivní hráč
Název práce v češtině: Česko-saské vztahy. Sasko jako aktivní hráč
Název v anglickém jazyce: Czech-saxony relations. Saxony as an active player
Klíčová slova: Sasko, česko-saská spolupráce, společná hranice, Biedenkopf, Milbradt
Klíčová slova anglicky: Saxony, Czech-Saxon cooperation, shared borders, Biedenkopf, Milbradt
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2011
Datum zadání: 21.10.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: Mgr. Barbora Veselá
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá politické, institucionální a normativní základy česko-saské spolupráce.
Vychází ze dvou základních předpokladů:
1.Česká republika a Svobodný stát Sasko jsou ke vzájemné spolupráci "odsouzeny" díky své geografické poloze a historické blízkosti.
2.Tato nutnost spolupráce byla výrazně podpořena mimořádným přístupem saských ministerských předsedů Kurta Biedenkopfa a Georga Milbradta a jejich vizí regionu v srdci Evropy.
Práce je rozdělena do tří kapitol, zachycující normativní a institucionální základy, klíčové faktory vzájemné spolupráce a přehled vybraných témat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis deals with political, institutional and normative roots of the Czech-Saxon cooperatin.
There are two bacis presumptions:
1. The Czech republic and Saxony are "sentenced" to mutual cooperation thanks to their geographical location and historical nearness.
2. This "necessity" of cooperation was noticeably supported by an extraordinary approach of Saxony´s Minister-Presidents Kurt Biedenkopf and Georg Milbradt and their vision of cross-border region in the heart of Europe.
The thesis is divided into three main chapters - the first one provides normative and institutional background, second crucial part deals with key factors of the cooperation and finally the third part provides an overview of representative topics of these realations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK