Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Classroom Instructions in Teaching English
Název práce v češtině: Pokyny ve vyučování angličtiny
Název v anglickém jazyce: Classroom Instructions in Teaching English
Klíčová slova: instrukce ve vyučování, angličtina jako druhý jazyk, hodiny anglického jazyka, komunikace ve třídě, situace ve třídě, vyučovací metody, učebnice, jazykové dovednosti
Klíčová slova anglicky: classroom instructions, English as a second language, English classes, classroom communication, classroom situation, teaching methods, textbooks, language skills
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 17.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Marie Hofmannová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretická část - zásady pro zadávání pokynů ve třídě a jejich význam
2. Praktická část - rozbor pokynů ve vybraných učebnicích
- rozbor pokynů na základě náslechů v hodinách
- rozbor pokynů z nahrávek z náslechů z hodin angličtiny
3. Hodnocení a závěry z rozborů
Seznam odborné literatury


Malamah - Thomas, Ann. Classroom Interaction. Oxford University Press, 1987.
Harmer, Jeremy. The Practice of Language Teaching. Longman, 2007.
Harmer, Jeremy. How to Teach English. Longman, 1998.
Lynch, Tony. Communication in the Language Classroom. Oxford University Press, 1996.
Mothejzíková, Jarmila. Conducting an English Lesson in English. Kanzelsberger, 1992.
Předběžná náplň práce
Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem první části je vyložit teoretické zásady zadávání instrukcí v hodinách anglického jazyka. Praktická část je dále rozdělena na seznam instrukcí získaných ze třetího vydání učebnic řady New Headway a na instrukce získané v hodinách angličtiny na několika českých školách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis consists of a theoretical and a practical part. The aim of the former is to present theoretical principles for instructing in English classes. The practical part is divided into a list of textbook instructions gathered from the third edition New Headway series and a list of lesson instructions recorded during visits at Czech schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK