Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender a management
Název práce v češtině: Gender a management
Název v anglickém jazyce: Gender and management
Klíčová slova: gender, management, rovné příležitosti, trh práce, nerovnosti, kariéra, rodina, volný čas
Klíčová slova anglicky: gender, management, equal opportunities, labor market, unequality, career, family, free time
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2011
Datum zadání: 24.10.2011
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Milena Tichá, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury, statistických dat a výzkumů.
Seznam odborné literatury
ČERMÁKOVÁ, M., et. al. Role mužů a žen v rodině a ve společnosti. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1997
KŘÍŽKOVÁ, A. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007
VLACH, J,. et al. Gender v managementu. Praha : VÚPSV, 2008
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na genderové vztahy v managementu. Důraz je kladen na role genderu v managementu, na rozdíly ve slaďování pracovního a soukromého života mužů a žen, na schopnpst flexibility vedoucích pracovníků a mimo jiné i na vnímání žen v řídících pozicích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK